Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Nov. 07, 2017
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)คือใคร ทำอะไรกัน?

“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หรือ “ThaiBond Market Association” เรียกย่อๆ ว่าThaiBMAนักลงทุนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาชื่อนี้กันมาบ้าง แต่เชื่อว่าหลายๆ ท่านยังงงๆ ว่าThaiBMA เป็นหน่วยงานประเภทไหน มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร วันนี้เราขอแนะนำตัวกันอีกสักที

ThaiBMAจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันก็มีอายุ 23 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กำกับดูแลสมาชิกในการประกอบธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของ ThaiBMA ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ที่ผ่านมา จนในปัจจุบัน เรามีบทบาทหน้าที่หลัก 5 ด้านด้วยกันตรงกับ 5 กลีบของดอกไม้ที่เป็นโลโก้ของเรา

1) การเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง หรือ Self-Regulatory Organization (SRO) ทำหน้าที่กำกับดูแลสมาชิกเพื่อให้การประกอบธุรกรรมการค้าตราสารหนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการกำหนดกฎระเบียบ จรรยาบรรณมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดรองตราสารหนี้ รวมถึงการตรวจสอบพิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ไม่เกิดการเอาเปรียบกันภายในตลาด หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

2) การกำหนดวิธีปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆของตลาดตราสารหนี้ (Market Convention and Standard)เพื่อให้สมาชิกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกรรมโดยมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น การกำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานให้รู้ถึงวันครบกำหนดของตราสารหนี้นั้นๆ การกำหนดมาตรฐานการคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทต่างๆเพื่อให้ผู้ร่วมตลาดได้รับราคาที่ยุติธรรมที่สุด รวมถึงการกำหนดมาตรฐานด้านงานทะเบียนตราสารหนี้

3) การให้บริการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลในตลาดตราสารหนี้ (Bond Information and Service Center)ในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยข้อมูลการซื้อขายในตลาดรอง ข้อมูลพื้นฐานของตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Bond Features) ข้อมูลราคาอ้างอิงต่างๆ (Reference yield) ตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผ่านทาง www.thaibma.or.th และ Fanpage Facebook ThaiBMA

4) จัดทำและเผยแพร่ราคาอ้างอิงตราสารหนี้(Bond Pricing Agency)บทบาทการให้บริการด้านข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การทำหน้าที่ “Bond Pricing Agency”เพื่อเผยแพร่ราคาอ้างอิงสำหรับการ mark-to-market ของผู้ลงทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดราคายุติธรรมสำหรับตราสารหนี้

5) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้และส่งเสริมผู้ร่วมตลาด (Market Development and Trade Association)มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในมิติต่างๆรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการซื้อขายและการลงทุนในตราสารหนี้อาทิการพัฒนา Yield curveและ Credit spread curveให้มีความเชื่อถือได้ รวมถึงการจัดอบรม การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการลงทุนในตราสารหนี้แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน องค์กรภาครัฐและเอกชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

นี่จึงเป็นสาเหตุที่มาของบทความดีๆ ด้านการลงทุนตราสารหนี้ที่ ThaiBMAตั้งใจจัดทำและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของนักลงทุน มาเรียนรู้การเป็น Smart Investor กับThaiBMA กัน

All Blogs