Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Mar 24, 2020
Bond ETF อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนตราสารหนี้

เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าการลงทุนในตราสารหนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีไว้ในพอร์ต จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขอื่นของนักลงทุน เช่น อายุ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงโดยการซื้อหุ้นกู้เอง หรือลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่นอกจากกองทุนรวมแล้ว นักลงทุนยังสามารถลงทุนทางอ้อมผ่าน Bond ETF ได้อีกช่องทางหนึ่ง

แล้ว Bond ETF คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Bond ETF เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน Bond ETF ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดย ETF ย่อมาจาก Exchanged Traded Fund คือกองทุนรวมชนิดพิเศษที่นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนแบบ real-time ได้เหมือนหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ ทำให้การซื้อขายสะดวกและช่วยกระจายความเสี่ยงให้นักลงทุนโดยกองทุน Bond ETF จะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายตามดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนตราสารหนี้ทั่วไปต้องซื้อขายผ่าน บลจ. หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในเวลาที่กำหนด ในราคา NAV ณ สิ้นวัน จุดเด่นของ Bond ETF ที่ทำให้เป็นที่นิยมของนักลงทุนในต่างประเทศ มีดังนี้

 ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่สูง: การลงทุน Bond ETF สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ด้วยเงินหลักพันบาทแตกต่างกับการลงทุนตราสารหนี้รายตัวใช้เงินลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่หลักแสนจนอาจสูงถึงหลักล้านบาท

 มีการกระจายการลงทุน: Bond ETF มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายรุ่นตามดัชนีอ้างอิง จึงช่วยกระจายความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระ (Default)

 มีผู้ดูแลสภาพคล่อง: Bond ETF มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งคำสั่งทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดมากขึ้น ไม่เหมือนการลงทุนตราสารหนี้รายตัว ที่นักลงทุนอาจจะซื้อหรือขายยากกว่าเพราะไม่ค่อยมีสภาพคล่อง

 มีค่าธรรมเนียมต่ำ: Bond ETF ส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Investment ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการถูกกว่ากองทุนที่บริหารแบบ Active Investment นอกจากนี้ Bond ETF สามารถซื้อขายระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มีค่าบริหารจัดการกองทุนต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้

สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน Bond ETF จะไม่ต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงที่จะมาจาก 2 ส่วนคือ กำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน และดอกเบี้ย ซึ่งกรณีของกองทุนจะอยู่ในรูปของเงินปันผล

มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย การลงทุน Bond ETF จะมีค่าธรรมเนียมบริหารจัดการกองทุน ในขณะที่การซื้อขายตราสารหนี้รายตัวที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากนักลงทุนเป็นคนเลือกลงทุนเอง นอกจากนี้ ราคาตลาดของ Bond ETF ในบางช่วงอาจสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนของ Bond ETF ได้ตามการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ETF มีกลไกการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงราคา ETF ที่สูงหรือต่ำกว่าราคาสินทรัพย์ในพอร์ต ซึ่งจะขออธิบายในบทความหน้านะครับ

สำหรับ Bond ETF ในประเทศไทย คือ กองทุน ABFTH (ABF Thailand Bond Index Fund) โดยผลตอบแทนจะอ้างอิงกับดัชนี iBoxx ABF Thailand Index เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี โดยปัจจุบันมีราคาต่อหน่วย 1,399 บาท ท่านใดสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ได้เลยครับ

All Blogs