Bond Market Data

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร
ดาวน์โหลดข้อมูล:
อัตราดอกเบี้ย THOR Average หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากการคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR แบบทบต้นย้อนหลังในระยะเวลาต่างๆ
เงื่อนไขการให้บริการ / ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน:
1. ธปท. ในฐานะเจ้าของและผู้บริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Administrator) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในฐานะผู้คำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (calculation agent) และ ธนาคารผู้ให้ข้อมูล ไม่รับประกันความครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลาในการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR และ THOR Average
2. ธปท. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และธนาคารผู้ให้ข้อมูล (รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง) ไม่รับประกันความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ
หมายเหตุ:
* หมายถึง มีการแก้ไขข้อมูล