About ThaiBMA

The Thai Bond Market Association (ThaiBMA)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้มาตรา 230 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (self-regulatory Organization / SRO) และเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย
 
The Thai Bond Market Association (ThaiBMA) is a securities business related association under the Securities and Exchange Commission Act B.E. 2535. Its main purposes are to be a self-regulatory organization (SRO) for a fair and efficient operation of the bond market and to be an information center for the Thai bond market. It also plays functional roles on market development, market convention and standards and being Bond Pricing agency for the industry. In addition, ThaiBMA provides a forum through which industry professionals can response to current issues and play a role in shaping the future of the Thai bond market.
 
  
ตำแหน่งงาน : Bond Issuance & Registration Officer
  
Job Description
 • รับผิดชอบดูแลข้อมูลการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้เข้าสู่ระบบและเผยแพร่ต่อตลาด
 • รับผิดชอบฐานข้อมูลระบบขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ และดูแลให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 • รับผิดชอบการจัดทำ ปรับปรุงกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
 • ติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและทำให้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้
 • รับผิดชอบการให้บริการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการออกและขึ้นทะเบียนตราสารหนี้
 • รับผิดชอบโครงการ(Project) ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้
Qualifications
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตลาดเงิน ตลาดทุน
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอ (Excel PowerPoint) ในระดับดี
 • สามารถฟังพูด อ่าน เขียนได้ดี ทั้งไทย/ENG
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานข้อมูลทางการเงินต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมเรียนรู้
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานได้หลายด้าน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

ตำแหน่งงาน : Regulation and Compliance Officer
  
Job Description
 • รับผิดชอบการการจัดทำและปรับปรุงข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดตราสารหนี้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆแก่สมาชิก รวมถึงติดตามวิเคราะห์พัฒนาการด้านกฎระเบียบต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้
 • ดูแลการตรวจสอบสมาชิกให้เป็นไปตามขอบเขตที่เหมาะสมและควบคุมดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
 • ดูแลพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการทดสอบความรู้ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมด้านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลากรในตลาดตราสารหนี้
Qualifications
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขากฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้าน Compliance หรือตรวจสอบ จากสถาบันการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในตลาดการเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้
 • มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก (TOEIC 700)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Office ได้ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณ ปุณยนุช / คุณ ดวงธิดา โทร: 02-257-0357 ต่อ 251 และ 255
อีเมล์: punyanuch@thaibma.or.th , duangtida@thaibma.or.th
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เลขที่ 900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 10 โซน A, D ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-257-0357 แฟกซ์: 02-257-0355 เว็บไซต์: www.thaibma.or.th