Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Dec. 24, 2019
บาดาล The Series ตอนที่ 3/3: กำเนิดบาดาล

“โครงการบาดาล” หรือ โครงการ DLT Registrar Service Platform เกิดขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยความร่วมมือของผู้ร่วมตลาดซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้ออกตราสารหนี้ นายทะเบียน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนา Registrar Service Platform โดยการพัฒนาได้เริ่มจากบาดาล Phase 1 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้แบบไม่มีศูนย์กลาง เพื่อมาช่วยลดความซ้ำซ้อน ความผิดพลาด และระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการจองซื้อ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในกระบวนการปิดสมุดทะเบียน จ่ายดอกเบี้ย/เงินต้น และการโอนเปลี่ยนมือ นอกจากนี้ผู้ร่วมตลาดยังสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงานเพื่อนำไปประกอบการทำงานได้อย่างง่ายดายและต่อเนื่อง ส่วนนักลงทุนก็สามารถเข้ามาเช็คได้ว่าตนเองถือครองหุ้นกู้รุ่นไหนบ้าง ของผู้ออกรายใด นายทะเบียนรายไหน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อไร ได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นตอนไหน เพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านระบบ eBond Passbook

ทำไมต้องเป็น DLT หรือ Distributed Ledger Technology?

◆ DLT เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บฐานข้อมูลแบบกระจายตัวที่ไม่มีศูนย์กลาง ทำให้ข้อมูลทั้งหมดบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเสมอ โดยผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึง ตรวจสอบและเห็นข้อมูลชุดเดียวกันที่เป็นปัจจุบันเหมือนกัน (Single Source of Information)

◆ DLT มีระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ทำให้สามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้น

◆ ข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ยากต่อการถูกปลอมแปลง เพราะการเข้าถึงข้อมูลแต่ละชุดจะต้องใช้รหัส ที่เรียกว่า คีย์ดิจิทัล ดังนั้น คนทั่วไปจะแค่มองเห็นข้อมูล แต่จะมีเพียงผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ และ

◆ ข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบจึงสามารถถูกตรวจสอบ สอบทานและติดตามลำดับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DLT จึงได้ถูกนำมาใช้แก้ไขข้อจำกัดของการจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้ภาคเอกชนในปัจจุบันที่กระจัดกระจายและไม่เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในนามบาดาล Phase 1 ซึ่งโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ร่วมตลาดทุกภาคส่วน และในอนาคตหวังว่าจะมีพัฒนาการของบาดาล Phase 2 และ 3 มาอัพเดทให้ได้ฟังกันเร็วๆ นี้

All Blogs