• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Mar 16, 2017
สิทธิแฝงของตราสารหนี้ (Embedded Option)

Bond & Ben the series ตอน ลักษณะต่างๆ ของตราสารหนี้ภาคเอกชน จากตอนที่แล้วได้พูดถึงลักษณะต่าง ๆ ของตราสารหนี้ภาคเอกชนไปบ้าง ในตอนนี้จะพูดเกี่ยวกับลักษณะอื่นๆ ของตราสารหนี้ภาคเอกชนกันต่อนะครับ

สิทธิแฝงของตราสารหนี้ (Embedded Option) คือ สิทธิเพิ่มเติมของตราสารหนี้ ได้แก่

สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable) :

ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนตราสาร (call) ได้ก่อนกำหนดครบอายุ ซึ่งผู้ออกจะต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ตั้งแต่ต้น เช่น ช่วงเวลาในการใช้สิทธิไถ่ถอน และราคาในการไถ่ถอนโดยนักลงทุนควรทราบเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากมีผลต่อราคาของตราสารหนี้ เช่นตราสารหนี้ A อายุ 10 ปี มี call option ที่กำหนดให้ผู้ออกสามารถไถ่ถอนได้ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ณ ทุกงวดการจ่ายดอกเบี้ย โดยในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผู้ออกมักจะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเพื่อออกตราสารหนี้ใหม่ในต้นทุนที่ต่ำกว่า ทำให้นักลงทุนเสียโอกาสการได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงตามที่กำหนดไว้ของตราสาร เป็นต้น

สิทธิผู้ถือไถ่ถอนก่อนกำหนด (Puttable):

ให้สิทธิผู้ถือตราสารในการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยรายละเอียดของเงื่อนไขและวิธีการจะกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ โดยในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ผู้ถือตราสารมักจะใช้สิทธิขอไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด เพื่อที่จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เพิ่งเสนอขายที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า

การแปลงสภาพ (Convertible):

ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารหนี้ในการแปลงสภาพจากการถือตราสารหนี้ไปเป็นหุ้นสามัญในอัตราราคาแปลงสภาพ และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตราสารหนี้ที่มีสิทธิแฝงประเภทนี้จะได้รับความนิยมในช่วงที่ตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่ดี เช่น ราคาหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าราคาแปลงสภาพ นักลงทุนสามารถแปลงสภาพตราสารหนี้ที่ถืออยู่ให้เป็นหุ้นสามัญได้ ทำให้นักลงทุนได้กำไรจากส่วนต่างจากการขายหุ้น (Capital Gain)

สิทธิแฝงเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว ซึ่งนักลงทุนควรทราบและเข้าใจก่อนทำการลงทุน เพื่อให้การลงทุนของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด ในตอนต่อไปจะกล่าวถึงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)ของตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่สะท้อนถึงโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้...แล้วเจอกันเร็วๆ นี้นะคร๊าบ

All Blogs