Products & Services

Bond Registration

คุณสมบัติของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
  • เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 
  • เป็นตราสารหนี้ที่กฎหมายกำหนดให้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องการนำมาขึ้นทะเบียนกับสมาคม (ขึ้นทะเบียนแบบสมัครใจ)
  • มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด
ประโยชน์ของการนำตราสารหนี้มาขึ้นทะเบียนกับสมาคม
  • ThaiBMA สามารถคำนวน ราคาปิด (Closing Price) และมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market) และประกาศบนเว็บไซด์ ThaiBMA ซึ่งผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย (นักลงทุน, ผู้ค้าตราสารหนี้, หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) ใช้ตรวจสอบข้อมูลเพื่ออ้างอิง
  • นักลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทั่วไปของตราสารหนี้แต่ละรุ่น ข้อมูลทางสถิติซื้อขาย และการคำนวณราคา เป็นต้น
  • ผลการสำรวจพบว่าตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA จะมีสภาพคล่องมากกว่าตราสารหนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
No Subject Download
1 ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับประมวล)
2 การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (ฉบับประมวล) 
3 อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะสั้น
5 หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติสำหรับการขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาวกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลว. 30 มิ.ย. 2558
6 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ ลว. 22 ม.ค. 2556
7 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้มายัง ThaiBMA  ลว. 8 มี.ค. 2555
8 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ระยะสั้นมายัง ThaiBMA ลว.25 ต.ค.2554
9 การรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม
10 อัตราค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม
แบบฟอร์ม/คู่มือที่เกี่ยวข้อง
• Form for Bond Registration

No Subject EN TH
1 REGIS-1 : หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
REGIS-1 : Letter of Consent for Transmission of Electronic Information via System Update as of 01/06/2022
1.1 เอกสารแนบท้าย แบบ REGIS-1 : รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
Appendix of Form REGIS-1 : Details of the Person Appointed Operating Officer Update as of 01/06/2022
2 REGIS-2 : หนังสือแสดงความตกลงในการนำตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
REGIS-2 : Letter of Consent for Registration of Debt Securities Information to The Thai Bond Market Association 
• Application Form for Mark to Market
No Subject Download
1 หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ MTM) Update as of 01/06/2022
1.1 รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ (เอกสารแนบแบบ MTM) Update as of 01/06/2022
2 Long-term Corporate Bond - MTM


ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน และค่าบริการ Mark to Market