About ThaiBMA

คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
องค์ประกอบ  อนุกรรมการ
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (กรรมการผู้จัดการ)ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการสมาคมคุณรวินทร์ บุญญานุสาสน์ (อนุกรรมการ)
3 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
6 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทน สำนักงาน ก.ล.ต.
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผู้แทน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ผู้แทน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
12 ผู้แทนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้แทน ผู้ดูแลผลประโยชน์
13 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
14 ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
15 เลขานุการอนุกรรมการดร.กุลกัลยา พระยาราช ThaiBMA
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง แนวทาง ส่งเสริมจรรยาบรรณ และมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้านการกำกับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม
องค์ประกอบ  อนุกรรมการ
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (ประธานอนุกรรมการ)คุณวัฒนา ถิรานุชิต (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการผู้จัดการ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (อนุกรรมการ)
3 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ
6 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทน สำนักงาน ก.ล.ต.
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผู้แทน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11 ผู้แทน Compliance Club ผู้แทน Compliance Club สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
12 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน สำนักงานประกันสังคม
13 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 เลขานุการอนุกรรมการ  คุณสิรภัทร เฉลิมเจริญรัตน์ ThaiBMA
คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารหนี้ให้สามารถรองรับและ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบ  อนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (ประธานอนุกรรมการ) ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการผู้จัดการ คุณนฤมล จิวังกูร (อนุกรรมการ)
3 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทน สำนักงาน ก.ล.ต.
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผู้แทน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11 ผู้แทนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้แทน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
12 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ชมรมคัสโตเดียน (Custodian club)
13ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
14 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน บริษัทประกันชีวิต
15 เลขานุการอนุกรรมการคุณศิรินารถ อมรธรรม ThaiBMA
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

บทบาทหน้าที่ ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานภายในในด้านต่างๆ ของสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ องค์กร
1 คุณวัฒนา ถิรานุชิต กรรมการอิสระ
2 คุณแจ่มจันทร์  ศิริกาญจนาวงศ์ กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3 คุณดวงพร  ประเสริฐสมสุข กรรมการอิสระ ALLEN & OVERY