About ThaiBMA

คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
องค์ประกอบ  อนุกรรมการ
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (กรรมการผู้จัดการ)คุณธาดา พฤฒิธาดา (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการอิสระดร. สมจินต์ ศรไพศาล
3 ผู้แทนจากสมาชิก คุณวรพจน์  พีระวิทย์ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก คุณวิทัย รัตนากร ธนาคาร ออมสิน
5 ผู้แทนจากสมาชิก คุณปัญญา พงศานรากุล ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ
6 ผู้แทนจากสมาชิก คุณจีรภัทร พิมานทิพย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก คุณศรินทร สุรี ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. คุณศิษฏศรี นาคะศิริ
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย คุณชนุตพร บุญส่งสวัสดิ์
10 ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  คุณวศิน วณิชย์วรนันต์
11 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ
12 ผู้แทนผู้ดูแลผลประโยชน์ คุณไชยเจริญ โคตรสมบัติ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
13 ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณตริณญ์ อินทรโอภาส
14 ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณยิ่งยง นิลเสนา
15 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
16 เลขานุการอนุกรรมการดร.กุลกัลยา พระยาราช ThaiBMA
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง แนวทาง ส่งเสริมจรรยาบรรณ และมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้านการกำกับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม
องค์ประกอบ  อนุกรรมการ
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (ประธานอนุกรรมการ)คุณสิงหะ นิกรพันธุ์ (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการผู้จัดการ คุณธาดา พฤฒิธาดา
3 ผู้แทนจากสมาชิก คุณวรชัย วุฒิธรเนติรักษ์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก คุณธีรพล รัตตกุล ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก คุณสรสิทธิ์ ณัฐพันธ์ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ
6 ผู้แทนจากสมาชิก คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก คุณเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. คุณศิษฏศรี นาคะศิริ
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย คุณเพ็ญลักษณ์ โล่ธุวาชัย
10 ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  คุณวศิน วณิชย์วรนันต์
11 ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนิยดา เสนีย์มโนมัย สำนักงานประกันสังคม
12 ผู้แทน Compliance Club คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
13 ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
14 ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณตริณญ์ อินทรโอภาส
15 เลขานุการอนุกรรมการ  คุณสิรภัทร เฉลิมเจริญรัตน์ ThaiBMA
คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารหนี้ให้สามารถรองรับและ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบ  อนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (ประธานอนุกรรมการ) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการผู้จัดการ คุณธาดา พฤฒิธาดา
3 ผู้แทนจากสมาชิก คุณอรทัย ล้ำเลิศสัพพัญญู ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก คุณธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก คุณอดิศักดิ์ ตีระมาศวณิช ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 ผู้แทนจากสมาชิก คุณดวงรัตน วัฒนพงศ์ชาติ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
7 ผู้แทนจากสมาชิก คุณอัญชลี สุชภัทราภิรมย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. คุณศิษฏศรี นาคะศิริ
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย คุณศรัณยกร อังคณากร
10 ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  คุณวศิน วณิชย์วรนันต์
11 ผู้แทนชมรมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Club)คุณเดชา งามธนไพศาล ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
12 ผู้แทนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   คุณภัทรวสี สุวรรณศร
13ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวัฒนา ถิรานุชิต
14 ผู้ทรงคุณวุฒิคุณตริณญ์ อินทรโอภาส
15 ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์
16 เลขานุการอนุกรรมการคุณศิรินารถ อมรธรรม ThaiBMA
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

บทบาทหน้าที่ ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานภายในในด้านต่างๆ ของสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ องค์กร
1 คุณสิงหะ นิกรพันธุ์ (ประธานฯ) กรรมการอิสระ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2 คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ (กรรมการ)บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3 คุณธิติ ตันติกุลานันท์ (กรรมการ)ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4 คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง (กรรมการ)บริษัท เอไอเอ จำกัด