• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jun. 01, 2022
อัพเดต! นิยามใหม่ “ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)” มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2565 นี้

นักลงทุนทราบกันดีแล้วว่าถ้าเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ High Net Worth (HNW) นักลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะสามารถซื้อหุ้นกู้นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อจากตลาดแรกหรือจากตลาดรอง โดยวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะบังคับใช้นิยามการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ฉบับใหม่ นิยามใหม่แตกต่างจากเดิมอย่างไร เรามาอัพเดทกันเลยค่ะ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนรายใหญ่โดยได้นำคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมร่วมกับคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับผู้ที่มีความรู้และเข้าใจระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้แต่มีฐานะทางการเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์จะพิจารณาจากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังนี้

- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องมีการลงทุนเป็นประจำและต่อเนื่อง หรือ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน หรือ

- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

- เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) และ Certified Financial Planner (CFP)

นิยามผู้ลงทุนรายใหญ่ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ผู้ร่วมตลาดอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและกำหนดเกณฑ์การพิจารณาความรู้และประสบการณ์การลงทุนให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะพิจารณาการลงทุนตราสารหนี้อะไรบ้าง หรือจะนับระยะเวลาการลงทุนกี่ปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้จัดจำหน่าย และ dealer มีแนวปฏิบัติในการเสนอขาย และที่สำคัญ ผู้ลงทุนพอจะสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ตามนิยามใหม่หรือไม่ จะได้ไม่พลาดโอกาสการลงทุนหุ้นกู้ที่ในช่วงนี้ผู้ออกเริ่มเสนออัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วสูงขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

All Blogs