Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Oct. 16, 2019
5 ปี ภาคเอกชนระดมทุนผ่านหุ้นกู้กว่าล้านล้าน!!

การออกตราสารหนี้ระยะยาวมักเป็นหนึ่งในทางเลือกในการระดมทุนเมื่อบริษัทต้องการขยายกิจการ รู้หรือไม่ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งดูได้จากยอดคงค้างของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่สูงขึ้นเกือบ 1.43 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวถึง 1.5 เท่า นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนของไทยใช้ประโยชน์จากตลาดตราสารหนี้ในการเป็นแหล่งระดมเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2014 หรือ 5 ปีที่แล้วหุ้นกู้ภาคเอกชน* มีมูลค่าคงค้างประมาณ 2 ล้านล้านบาท โดย Energy sector มีสัดส่วนสูงที่สุดถึง 27.64% จากยอดคงค้างทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน ณ ครึ่งปีแรกของ 2019 ยอดคงค้างหุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า เป็น 3.49 ล้านล้านบาท แต่ Property sector กลายเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุดแทน โดยมียอดคงค้างคิดเป็นสัดส่วน 17.44% ของยอดคงค้างทั้งหมด

เมื่อดูเป็นราย sector พบว่า sector ที่มียอดคงค้างสูงขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Food, ICT และ Property sector ซึ่งเติบโตขึ้น 230%, 202% และ 105% ตามลำดับ แล้วเหตุใด อะไรที่ทำให้ sector เหล่านี้มียอดคงค้างของหุ้นกู้สูงขึ้นมากในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา?

Food sector มียอดคงค้างหุ้นกู้ ณ ครึ่งปีแรกของ 2019 ถึง 454,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 316,000 ล้านบาท จากปี 2014 ที่มียอดคงค้างเพียง 137,000 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มหลักๆมาจากบริษัทใน sector นี้มีการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้เพื่อนำไปขยายกิจการโดยซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศ ดีลการซื้อกิจการที่สำคัญๆในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทใน sector นี้ เช่น การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทผลิตเบียร์ของเวียดนาม การซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหาร KFC ในไทย และซื้อหุ้นในบริษัท Spice of Asia ผู้ดำเนินธุรกิจเชนร้านอาหารไทยของ ThaiBev และ การลงทุนในร้านอาหาร Red Lobster ซึ่งเป็นหนึ่งในเชนร้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของกลุ่มไทยยูเนี่ยน เป็นต้น

ICT sector มียอดคงค้างหุ้นกู้ ณ ครึ่งปีแรกของ 2019 ถึง 208,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140,000 ล้านบาท จากปี 2014 ที่มียอดคงค้างเพียง 68,000 ล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจาก 3G สู่ 4G และจะเข้าสู่ 5G ในอนาคตทำให้มีการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมหลายครั้งคิดเป็นจำนวนเงินที่รัฐได้จากการประมูลทั้งหมดกว่า 360,000 ล้านบาท นอกจากค่าประมูลคลื่นความถี่แล้วบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆ ยังต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเสาสัญญาณอีกมากจึงมีการระดมทุนบางส่วนจากการออกตราสารหนี้

Property sector มียอดคงค้างหุ้นกู้ณ ครึ่งปีแรกของ 2019 ถึง 436,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224,000 ล้านบาท จากปี 2014 ที่มียอดคงค้างเพียง 212,000 ล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตลาดที่อยู่อาศัยมีการเติบโตสูงดูจากมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ปีละกว่า 200,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทใน Property sector มีการลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบอย่างต่อเนื่อง

การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตราสารหนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในการระดมเงินทุนของภาคเอกชนไม่เฉพาะแต่บริษัทขนาดใหญ่ แต่ก็ยังมีบริษัทเอกชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการระดมเงินทุนด้วยตราสารหนี้ที่มีต้นทุนต่ำนี้

*หมายถึง หุ้นกู้เอกชนในบทความนี้คือหุ้นกู้เอกชนระยะยาว

All Blogs