• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jun. 01, 2018
สัญลักษณ์ตราสารหนี้บอกอะไรมากกว่าที่คิด

นักลงทุนในตลาดหุ้นน่าจะคุ้นเคยกับชื่อย่อของหุ้นต่างๆกันอยู่แล้ว เช่น PTT หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)หรือ CPALL หมายถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทเหล่านี้เวลาออกหุ้นกู้จะใช้ชื่อย่อของตราสารหนี้เหมือนหรือแตกต่างจากหุ้นสามัญอย่างไร

เนื่องจากบริษัท 1 แห่ง เวลาออกหุ้นสามัญไม่ว่าจะในการเสนอขายครั้งแรกหรือการเพิ่มทุนครั้งต่อๆมา หุ้นสามัญนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการดังนั้นจึงใช้ชื่อย่อเดียวกัน แต่สำหรับตราสารหนี้แล้ว บริษัท 1 แห่งสามารถออกหุ้นกู้ได้หลายรุ่นที่มีลักษณะแตกต่างกันได้ เช่น อายุสั้นยาวไม่เท่ากัน มีวันครบกำหนดอายุต่างกันหรือมีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ชื่อย่อตราสารหนี้ที่ต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง การที่เราสามารถอ่านและเข้าใจในชื่อย่อตราสารหนี้ จะทำให้เราสามารถทราบถึงคุณลักษณะคร่าวๆของตราสารหนี้หรือหุ้นกู้นั้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องไล่เปิดอ่านหนังสือชี้ชวน

เห็นไหมครับว่าถ้าเรารู้จักสัญลักษณ์ หรือชื่อย่อของตราสารหนี้เหล่านี้แล้ว ก็จะช่วยให้สามารถระบุหรือติดตามตราสารหนี้รุ่นที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว มากขึ้นนะครับ

All Blogs