• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jun. 11, 2021
ความแตกต่างของ Green, Social และ Sustainability bond

กระแสความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ตราสารหนี้ประเภท ESG bond ซึ่งประกอบด้วย Green bond, Social bond และ Sustainability bond มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ทั้ง 3 ประเภทนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ณ 30 พค. 2564 สูงถึง 2.23 แสนล้านบาท ประกอบด้วย Green bond 53,600 ล้านบาท Social bond 9,800 ล้านบาท และ Sustainability bond 160,000 ล้านบาท (รวมพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของกระทรวงการคลังมูลค่า 100,000 ล้านบาท)

มาสรุปกันอีกครั้งว่าตราสารหนี้ 3 ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร

Green bond ตราสารหนี้สีเขียว

• ระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• เช่น โครงการพลังงานทางเลือก การบำบัดน้ำเสีย การคมนาคมสะอาด

Social bond ตราสารหนี้เพื่อสังคม

• ระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

• เช่น การให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมการศึกษา จัดหาอาชีพ การสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย

Sustainability bond ตราสารหนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน

• ระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาและส่งเสริมความยั่งยืน โดยมีทั้งองค์ประกอบทั้ง Green และ Social

นอกจากนั้น ตราสารหนี้ประเภท Climate bond ซึ่งเน้นการระดมทุนเพื่อลดโลกร้อน หรือ Blue bond ที่ระดมทุนเพื่อดูแลฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Green bond

All Blogs