Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Feb. 22, 2019
Puttable Bond ตราสารหนี้ที่ให้สิทธินักลงทุนในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ

ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ตราสารหนี้ที่นักลงทุนถืออยู่อาจมีราคาลดลงจนต่ำกว่าราคาพาร์ ซึ่งจะทำให้ขาดทุนหากนักลงทุนต้องการขายก่อนครบกำหนดอายุ แต่หากเป็น Puttable Bond นักลงทุนจะสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดเพื่อรับคืนเงินต้นเต็มจำนวน โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดอายุ

Puttable Bond คือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เนื่องจากเป็นตราสารที่มาพร้อมสิทธิแฝงที่เรียกว่า Put option ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือในการไถ่ถอนตราสารหนี้ได้บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุ ซึ่งผู้ออกต้องรับไถ่ถอนตามมูลค่าหน้าตั๋วรวมกับดอกเบี้ยค้างรับ ดังนั้น แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะปรับเพิ่มขึ้น ราคาของ Puttable bond ก็จะไม่มีทางลดลงต่ำกว่าราคาไถ่ถอนซึ่งปกติจะกำหนดไว้ที่ราคาพาร์นั่นเอง นอกจากนั้นในยามที่ดอกเบี้ยขยับขึ้นเช่นนี้ หรือนักลงทุนจำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดจากผู้ออกแล้วนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

แต่กระนั้นก็ใช่ว่านักลงทุนที่ถือ Puttable Bond จะสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนได้ตามอำเภอใจ เพราะผู้ออกจะกำหนดช่วงเวลาการใช้สิทธิไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันออก เช่น ตราสารหนี้ที่มีอายุ 30 ปี กำหนดสิทธิไถ่ถอนได้ครั้งแรกเมื่อสิ้นปีที่ 8 ปีที่ 10 และปีที่ 15 นับจากวันที่ออก เป็นต้น โดยบางรุ่นยังกำหนดให้นักลงทุนใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ การจะได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวนักลงทุนต้องแลกมากับอัตราคูปองที่ต่ำกว่าตราสารหนี้อื่นที่มีคุณลักษณะเหมือนกันแต่ไม่มี Put option จากข้อมูลตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ Thai BMA พบว่า Puttable Bond มีคูปองต่ำกว่าตราสารหนี้อื่นที่มีอันดับเครดิตและอายุเท่ากันที่ออกจำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันราว 7-70 bps. คูปองที่ต่ำลงก็หมายถึงผู้ออกมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำลงแต่จะแลกมากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการถูกเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด

ปัจจุบัน Puttable Bond ที่ขึ้นทะเบียนกับThai BMA มีทั้งหมด 8 รุ่น โดยมี 4 รุ่นที่นักลงทุนใช้สิทธิขอไถ่ถอนก่อนกำหนดไปแล้ว คือ PTTC243A ของ บมจ. ปตท. มีนักลงทุนใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 32.8 ล้านบาท (คิดเป็น 0.2% ของมูลค่าคงค้างของรุ่น) และหุ้นกู้ของ บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำนวน 3 รุ่น ซึ่งมีนักลงทุนใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดไป 348.3 ล้านบาท (คิดเป็น 8.7% ของมูลค่าคงค้างรวมของรุ่น)

สำหรับในปี 2562 นี้ จะมีหุ้นกู้ 1 รุ่นของ บมจ. ปตท. คือ PTTC247A ที่จะถึงกำหนดให้นักลงทุนสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนได้ในวันที่ 31 กรกฎาคม ดังนั้น ท่ามกลางการคาดการณ์ของดอกเบี้ยขาขึ้น นักลงทุนที่ถือครอง Puttable Bond ก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะไถ่ถอนก่อนกำหนดหรือไม่ ในปัจจุบัน Puttable Bond ยังถือว่ามีการออกไม่มากนัก แต่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเช่นนี้หากผู้ออกจะหันมาระดมทุนด้วยการออก Puttable Bond กันมากขึ้น ก็น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน

All Blogs