Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Dec. 18, 2019
บาดาล The Series ตอนที่ 1/3: ความสำเร็จก้าวแรก

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สามารถดำเนินการในฐานะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อทดสอบการนำระบบ DLT มาใช้กับการออกหุ้นกู้ในตลาดตราสารหนี้ ภายใต้ชื่อ โครงการบาดาล

“โครงการบาดาล” หรือ โครงการ DLT Registrar Service Platform เกิดขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยการพัฒนาได้เริ่มจากบาดาล Phase 1 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้แบบไม่มีศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วยระบบงานหลัก 4 งาน ได้แก่

1. ระบบตรวจสอบข้อมูลจองซื้อ (Validator for Bond Subscription data) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้

2. ระบบ Smart Bond ซึ่งจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิออกมาเป็นสถานะงานต่างๆ ตามหน้าที่ของผู้ร่วมตลาด เช่น ปฏิทินแจ้งเตือนสำหรับวันปิดสมุดทะเบียน และวันจ่ายชำระดอกเบี้ย/เงินต้น เป็นต้น

3. ระบบ eBond Passbook สำหรับนักลงทุนรายย่อยไว้ติดตามข้อมูลการลงทุนของตนเอง โดยสามารถทราบข้อมูลหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ตนถือครองแม้จะมีนายทะเบียนที่หลากหลาย พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ กำหนดการวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันปิดสมุดทะเบียนและวันจ่ายดอกเบี้ย จำนวนดอกเบี้ยที่จ่าย กำหนดการได้รับคืนเงินต้นจากหุ้นกู้แต่ละรุ่น เป็นต้น

4. ระบบแสดงผลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือครองแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดนำไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บาดาล Phase 1 ได้ถูกนำมาใช้ในการออกหุ้นกู้แบบไร้ใบ (Scripless) ในสภาพแวดล้อมจริงภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการนำเทคโนโลยี DLT หรือ Blockchain มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทย และน่าจะสามารถใช้เป็นต้นแบบ Master Blueprint for Thai Capital Market เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำลังผลักดัน นอกจากนี้ เรายังจะศึกษาแนวทางเชื่อมโยงบาดาลกับระบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือโครงการอินทนนท์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การชำระราคาและส่งมอบแบบ Real time DVP

บาดาล Phase 1 จะเกิดขึ้นไม่ได้หากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ร่วมตลาดทุกภาคส่วน และหวังว่าจะมีพัฒนาการของบาดาล Phase 2 และ 3 มาอัพเดทให้ได้ฟังกันเร็วๆ นี้

ครั้งหน้าจะมาเล่าถึงที่มาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดตราสารหนี้ไทยในตอนที่ 2 ของบาดาล The Series

All Blogs