• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Apr 12, 2017
ลำดับการชำระหนี้คืน

ความเดิมจากตอนที่แล้ว.... ก่อนที่นักลงทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ อย่างแรกที่ควรพิจารณา คือ อันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อดูว่าผู้ออกมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับใด และควรเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) ว่าคุ้มกันกับระดับความเสี่ยงไหม

ในตอนนี้ เราจะกล่าวถึง ลำดับในการชำระหนี้ ตราสารหนี้ที่ลงทุนไปนั้นมีระดับการชำระหนี้อยู่ในระดับใด ถ้าสมมุติว่าบริษัทผู้ออกล้มละลาย การขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาจ่ายคืนหนี้ จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้

1: ตราสารหนี้มีประกัน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกนำสินทรัพย์ซึ่งอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ตึก หรือ สังหาริมทรัพย์ เช่น สินค้าในโรงงาน เป็นหลักประกัน ทำให้ผู้ถือตราสารหนี้นั้นมีสิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์นั้น

2: ตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ หมายถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้กำหนดให้มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้คืน โดยผู้ถือตราสารหนี้ชนิดนี้อาจมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สามัญทั่วไปของบริษัทผู้ออก

3: ตราสารหนี้ไม่มีประกันและด้อยสิทธิ หมายถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้กำหนดให้มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้คืนและผู้ถือมีสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ในอันดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์และเจ้าหนี้ทั่วไป หรือกล่าวได้ว่าผู้ถือตราสารหนี้ประเภทนี้จะมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ซึ่งจะมีสิทธิเป็นอันดับสุดท้าย

4: หุ้นสามัญ หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบได้กับเจ้าของกิจการมีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้าย

All Blogs