• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Oct. 21, 2021
Carbon Neutral Bond ตราสารหนี้สีเขียวประเภทใหม่ของจีน

ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักกันดีว่าปัญหาโลกร้อนเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและความยั่งยืน ทำให้หลายประเทศทั่วโลกได้ประกาศมาตรการต่างๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ริเริ่มโครงการ "European Green Deal" โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 55 ในปี 2030 (Fit for 55 ) ประเทศสิงคโปร์ก็มีนโยบาย Green New Deal รวมถึงประเทศญี่ปุ่นก็มีนโยบาย Green Growth Strategy เป็นต้น

ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกัน จากแถลงการณ์ของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในเดือนกันยายน 2020 ตั้งเป้าหมายให้ประเทศจีนบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060 ทั้งนี้ ปัจจุบันการผลิตพลังงานมากกว่า 50% ในประเทศจีนมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทางการของจีนคาดว่าการที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060 นั้นต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 140 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 731 ล้านล้านบาท) ซึ่งเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่รัฐบาลไม่สามารถลงทุนเพียงลำพังจึงต้องสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและลงทุนในโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการออกตราสารหนี้สีเขียว (Green bond)

ในเดือน เม.ย. 2021 ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับรองตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond Endorsed Project Catalogue)โดยไม่ให้นับการระดมทุนในทุกโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งรวมถึงถ่านหินสะอาด (Clean coal) จากเดิมที่เคยนับว่าถ่านหินสะอาดมีคุณสมบัติเป็นโครงการสีเขียว การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในตลาด Green Bond ของจีนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ในปี 2021 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่งของจีน อาทิ China Energy Investment Corp, China Huaneng Group และ State Power Investment Corporation ได้มีการเสนอขายตราสารหนี้สีเขียวประเภทใหม่ คือ Carbon Neutral Bond ซึ่งถือเป็น Green bond ประเภทหนึ่งซึ่งมุ่งระดมทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดย People's Bank of China (PBOC)

Carbon Neutral Bond เป็นตราสารหนี้ในกลุ่มตราสารหนี้สีเขียว (Green bond) ที่กำหนดวัตถุประสงค์การระดมทุนที่เฉพาะเจาะจงในโครงการที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ (Net Zero) Carbon Neutral Bond ออกครั้งแรกที่ประเทศจีน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตจากสถาบันวิเคราะห์พลังงานระหว่างประเทศ (IEEFA) ว่า หลักการ Green bond ที่ประกาศโดย PBOC ดังกล่าวไม่ได้ห้ามใช้เงินที่ระดมทุนได้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ของกิจการ ดังนั้นผู้ออก Carbon neutral bond บางรุ่นอาจมีการนำเงินส่วนหนึ่งซึ่งอาจมากถึง 30% ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการผลิตพลังงานจากถ่านหิน ซึ่งไม่ใช่โครงการสีเขียว นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการเลิกใช้ฟอสซิลในการผลิตพลังงาน การระบุคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้เงิน การจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้อาจบั่นทอนความเชือมั่นของนักลงทุนใน Carbon neutral bond ของจีนได้ อย่างไรก็ตาม การออก Carbon neutral bond ของจีนก็ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศจีนที่จะบรรลุเป้าหมาย Carbon neutral ให้ได้ในปี 2060

All Blogs