• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    May. 21, 2018
Credit rating ไม่สูงก็ออกตราสารหนี้ Coupon ต่ำได้
ด้วยการค้ำประกันจาก CGIF

ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้(Credit/Default Risk)ถือเป็นความเสี่ยงหลักของการลงทุนในตราสารหนี้โดย“อันดับเครดิต”จะช่วยสะท้อนความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ได้ ซึ่งจะมีผลต่ออัตราผลตอบแทน(Yield) ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ดังนั้นอันดับเครดิตจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาลงทุนของนักลงทุน

สำหรับผู้ออก ยิ่งอันดับเครดิตดี อัตราคูปองก็ยิ่งต่ำ ซึ่งนั่นจะหมายถึงต้นทุนการระดมเงินทุนที่ต่ำของผู้ออก ส่วนผู้ออกที่มีอันดับเครดิตไม่ดีนักหรือไม่จัดอันดับเครดิต(Non-rated bonds)ย่อมต้องจ่ายคูปองสูงกว่าสำหรับการออกตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน หากต้องการจ่ายคูปองต่ำลงหรือลดต้นทุนการระดมทุนก็สามารถทำได้โดยต้องเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนว่าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนตามเวลาที่กำหนด ฟังดูง่ายแต่ในทางปฏิบัติจะมีวิธีทำอย่างไร?

ผู้ออกมีอย่างน้อย 3 วิธีในการลดคูปองหรือดอกเบี้ยจ่ายในการออกตราสารหนี้ วิธีแรกคือผู้ออกจัดให้มีหลักประกันซึ่งอาจจะเป็นที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการชำระหนี้ตราสารหนี้รุ่นนั้นๆ ที่เรียกว่าตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน (Secured Bonds) วิธีที่สองคือตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนจากกระแสเงินสดที่ได้จากสินทรัพย์ที่นำมาแปลงนั้น (Securitized Bonds) และวิธีสุดท้ายคือ หาผู้ที่มีอันดับเครดิตสูงๆ มาค้ำประกันการออกตราสารหนี้ให้(Guarantee Bonds) โดยผู้ที่ค้ำประกันจะรับผิดชอบเป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยแทนหากผู้ออกไม่สามารถจ่ายได้ โดยในตลาดตราสารหนี้ไทย ส่วนมากผู้ที่จะมาค้ำประกันให้มักจะเป็นบริษัทแม่ที่มีฐานะทางการเงินตลอดจนอันดับเครดิตที่ดีกว่า เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์(เนเธอร์แลนด์) บี.วี. เป็นผู้ค้ำประกันแต่สำหรับผู้ออกที่ไม่มีบริษัทแม่ จำเป็นต้องหาหน่วยงานที่สามารถค้ำประกันการออกหุ้นกู้ให้ได้

Credit Guarantee and Investment Facility หรือ CGIFจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN+3 ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank หรือ ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในภูมิภาค หน้าที่หลักของ CGIF คือค้ำประกันการออกหุ้นกู้ ส่งผลให้ต้นทุนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ของผู้ออกต่ำลง

หลายท่านอาจสงสัยว่า แล้วทำไม CGIF ถึงมาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ได้? ต้องบอกว่า CGIFได้รับการจัดอันดับเครดิตที่AAA โดย RAM Rating ของสิงคโปร์ และ AA/A-1+ โดย S&P สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับสากล (สูงกว่าอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ BBB+ ซะอีก) ส่งผลให้หุ้นกู้ที่ค้ำประกันการออกโดย CGIF จึงมีโอกาสได้อันดับเครดิตสูงถึง AAA นอกจากนี้ผู้ออกที่ค้ำประกันอันดับเครดิตกับ CGIF ยังสามารถข้ามไประดมทุนจากประเทศต่างๆใน ASEAN +3 ได้ โดยหุ้นกู้ที่ CGIF ค้ำประกันจะได้รับการค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หากผู้ออกไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้สามารถทวงถามความรับผิดชอบจาก CGIF ได้ ปัจจุบันมีผู้ออกในไทยเริ่มให้ CGIF ค้ำประกันบ้างแล้ว เช่น บริษัท Noble Groupอันดับเครดิต BBB-/S&Pสามารถออกหุ้นกู้อันดับเครดิต AAA/FITCH ได้ในปี 2013 บริษัท KNM GROUP BERHAD ซึ่งเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต สามารถออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี ได้ที่อันดับเครดิต AAA/TRISในปี 2016 รวมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด อันดับเครดิตอยู่ที่ BBB/TRIS ยังสามารถออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี ที่อันดับเครดิต AA/TRIS อีกด้วย นอกจากนี้ CGIF ยังเข้าไปค้ำประกันการออกหุ้นกู้ในประเทศต่างๆแล้ว เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า CGIF นอกจากจะช่วยผู้ออกลดต้นทุนในการระดมทุนแล้ว ยังช่วยให้ผู้ออกขยายขอบเขตการระดมทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน สร้างสภาพคล่องให้ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค และขับเคลื่อนตลาดตราสารหนี้ไทยให้เติบโตไปพร้อมๆกับตลาดตราสารหนี้เอเชียนั่นเองผู้ออกที่สนใจรับบริการค้ำประกันจาก CGIF สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่คุณสุพัตรา ขนิษฐบุตร โทร +63 908 899 3910 หรือทาง Email : skhanitthabut@cgif-abmi.org

Note:ASEAN+3 ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

All Blogs