Issuers / Bond Info

Symbol


/

Distribution type remark :
Abbr. after Symbol Name (ENG) Name (TH)
PO Public Offering นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป
II Private Placement to institutional investors การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
II/HNW Private Placement to institutional investors plus high net worth investors การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
HNW High Net Worth Investors การเสนอขายต่อนักลงทุนรายใหญ่
PG Government debt security offering (Check with registrar if there is any transfer limitation) การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐ (โปรดตรวจสอบข้อจำกัดการโอนกับนายทะเบียนก่อนการทำธุรกรรม)
PP10 Private Placement to not more than 10 investors การเสนอขายในวงแคบแก่นักลงทุนไม่เกิน 10 ราย
PPCC Private Placement to the company’s creditor เสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเดิมเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
PPEX Private Placement with filing exemption from SEC เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานกลต.
RO Right Offering การเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
Event Sign :
Sign Name Explanation(ENG) Explanation(TH)
RS Restructure The debt securities have been approved by the resolution of bondholders' meeting for debt restructuring or changing redemption date or extension redemption period of debt. ตราสารหนี้ที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอน /ขยายระยะเวลาไถ่ถอน (ยืดหนี้)
IC Investor Caution Investors must be cautious investing. ThaiBMA have guidelines for posting IC signs as follows: Determining the meeting date of bondholders' meeting that requires resolution passed by a majority of not less than 75% in the following matters:
(1) Amendment the redemption date or Payment due date.
(2) Reduction, Cancellation or changing the amount owed, interest or payments due in accordance with the debentures.
(3) Changing of currency which must be paid in accordance with the debentures.
(4) Repayment of debentures by conversion of bonds to other securities.
(5) Changing the rules of the bondholders' meeting regarding the quorum and the resolution of the meeting.
นักลงทุนระมัดระวังการลงทุน ซึ่ง ThaiBMA มีหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย IC ดังนี้
มีการกำหนดนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องมีการลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 75% ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหรือ วันครบกำหนดชำระเงิน
(2) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินที่ค้างชำระ ดอกเบี้ย หรือเงินที่ต้องชำระตามหุ้นกู้
(3) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราที่ต้องชำระตามหุ้นกู้
(4) การชำระหนี้หุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์อื่น
(5) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ององค์ประชุมและมติของที่ประชุม
RI Request Information ThaiBMA is requesting additional information from the issuer. ThaiBMA อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก Issuers
DP Default Payment 1. Debt securities do not pay principal payment or interest that including in case of an issuer company is unable to pay the principal or interest as a result of an automatic stay.. Due to being in a condition of automatic stay.
2. ThaiBMA receives notifications from Issuers or Bond Holders' Representatives which contents of the notifications are regarded to default of bonds caused by Cross Default (Event of Default).
1.ตราสารหนี้ไม่ชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ ( Automatic stay)
2.ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าตราสารหนี้ผิดนัดเนื่องจาก Cross Default
REH Rehabilitation Debt securities under business rehabilitation plan approved by the Bankruptcy Court. ตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ที่ศาลเห็นชอบด้วยแผนแล้ว
FPG Failed Payment with Guarantor The issuer of the guaranteed bond has failed to pay the principal or interest on the maturity date or interest payment date as specified in the terms and conditions of the guaranteed bond, but whether or not such failure constitutes an Event of Default depends on the terms and conditions of the bond. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ย ของตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกัน โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
Disclaimer :
Thai Bond Market Association (“ThaiBMA”) publishes all signs and data appeared on this part of ThaiBMA’s websites which are for general information purposes only. ThaiBMA does not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity as well as facilitates the users to access or use of the signs and information displayed on ThaiBMA's websites (“Users”). By accessing or using the signs and data, Users have read, understood, accepted and fully consented to this disclaimer as follows:
1. ThaiBMA uses reasonable efforts to publish the signs which referred to important events related to debt securities only. ThaiBMA makes no warranty, expressed or implied; representation; or guarantee as to the content, sequence, currency, accuracy, timeliness, completeness or merchantability of the signs and data provided or the fitness for a particular purpose.
2. The signs and data appearing on this part of ThaiBMA’s websites do not constitute, and shall not be construed as, any form of specific advice or recommendation, and shall not be relied upon in lieu of appropriate professional advice, whether legal, financial, tax, accounting or any other respect. The Users are recommended to exercise their own skill and judgment when considering investment decisions or taking action based on the signs or data provided and seek appropriate professional advice before making any specific or other decisions.
3. ThaiBMA accepts no liability for any action taken or decision made by Users through reliance upon such signs and/or data.
ข้อจำกัดความรับผิด :
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) จัดทำเครื่องหมายและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสมาคม (“ผู้ใช้บริการ”) โดยการเข้าถึงหรือการเข้าใช้เครื่องหมายและข้อมูล ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อจำกัดความรับผิดดังนี้
1. สมาคมได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดทำการขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เท่านั้น สมาคมไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงเนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ หรือความสามารถเชิงพาณิชย์ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งานของเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏ
2. เครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม จะไม่ถูกตีความว่าเป็นรูปแบบของคำแนะนำใด ๆ และจะไม่ถูกใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านภาษี ด้านบัญชี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการควรใช้ทักษะและวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจลงทุนหรือดำเนินการตามเครื่องหมายหรือข้อมูลและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน
3. สมาคมไม่รับผิดต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือในเครื่องหมายและ/หรือข้อมูลดังกล่าว

Remark: The coupon (%) of Inflation Linked Bond is real coupon (%). Interest, par value, principal and total payment values are unadjusted by inflation.

Remark:
- For Inflation-Linked Bond, all the yields (%) shown are real yield (%).
- ThaiBMA provides Greenshoe Option, PAO and Over Allotment for bond auction results from auction date June 4, 2019.

Remark: The par and outstanding value shown are unadjusted by inflation.

conversion provision :

conversion ratio :