• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jun. 21, 2021
5 อันดับรัฐวิสาหกิจที่ออกตราสารหนี้สูงสุด (โดยคลังไม่ต้องค้ำ)

ปัจจุบันการออกตราสารหนี้เป็นทางเลือกการระดมทุนที่สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับภาครัฐ นอกจากกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ออกพันธบัตรรายใหญ่แล้ว รัฐวิสาหกิจต่างๆก็มีการระดมทุนมาใช้ในกิจการผ่านการออกตราสารหนี้ โดยการออกตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งโดยเฉพาะที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำเป็นต้องให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุนซึ่งจะทำให้มีภาระต้นทุนดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป ในขณะที่มีรัฐวิสาหกิจอีกจำนวนหนึ่งที่ถือว่ามีเครดิตความน่าเชื่อถือดี สามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้จำหน่ายแก่นักลงทุนได้โดยไม่ต้องอาศัยการค้ำประกันจากกระทรวงการคลังเลย

มาดูกันว่า 5 อันดับรัฐวิสาหกิจที่มีการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้สูงสุดโดยกระทรวงการคลังไม่ต้องค้ำประกันมีองค์กรใดบ้าง (วัดจากมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

All Blogs