Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Dec. 12, 2019
เขาวานให้(หนู)เป็น...สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หรือ “Thai Bond Market Association” เรียกย่อๆ ว่า ThaiBMA เป็นชื่อที่หลายๆ คนอาจผ่านหูผ่านตามาบ้างแต่อาจจะไม่แน่ใจว่าเราเป็นใครและทำอะไรบ้าง ก่อนจะโม้ยาวๆ ขอบอกก่อนว่าเราเพิ่งฉลองครบรอบ 25 ขวบไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมานี้ พร้อมทั้งมูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวยังสูงเป็นประวัติการณ์ใหม่อีกด้วย (เย้ๆ) ตลอดช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ได้รับมอบหมายหน้าที่แรกจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ThaiBMA ได้ผสานความร่วมมือกับผู้ร่วมตลาดรวมกำลังกันผลักดันให้ตลาดตราสารหนี้ไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถอ่านจุดกำเนิดและเรื่องราวที่ผ่านมาของเราได้ที่บทความ “25 ปี ThaiBMA กับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย” ส่วนในบทความนี้จะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ ThaiBMA ในปัจจุบันว่ามีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง

ThaiBMA มีเป้าหมายหลักขององค์กร คือ มุ่งเน้นพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยบทบาทหน้าที่แบ่งออกเป็น 5 ด้านดังแสดงให้เห็นเป็นกลีบดอกไม้ 5 กลีบ ซึ่งเป็นโลโก้ของ ThaiBMA เคยสังเกตกันไหมเอ่ย?!

1) การเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง หรือ Self-Regulatory Organization (SRO) ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมค้าตราสารหนี้ เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการกำหนดกฎระเบียบ จรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดรองตราสารหนี้ รวมถึงการตรวจสอบพิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ไม่เกิดการเอาเปรียบกันภายในตลาด หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุน

2) การกำหนดวิธีปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ (Market Convention and Standard) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น การกำหนดสัญลักษณ์ของตราสารหนี้แต่ละรุ่นให้รู้ถึงผู้ออกและวันครบกำหนดของตราสารหนี้รุ่นนั้นๆ การกำหนดมาตรฐานการคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทต่างๆ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานด้านงานทะเบียนตราสารหนี้

3) การให้บริการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลในตลาดตราสารหนี้ (Bond Information and Service Center) โดยรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Bond Features) ข้อมูลการซื้อขายในตลาดรอง ข้อมูลราคาอ้างอิงต่างๆ (Reference Yield) ตลอดจนข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ www.thaibma.or.th และเฟซบุ๊ก ThaiBMA (อย่าลืม!!...ชอบกด Like ใช่กด Share แต่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ ต้องกด See First กันนะจ้าา)

4) จัดทำและเผยแพร่ราคาอ้างอิงตราสารหนี้ (Bond Pricing Agency) โดยให้บริการข้อมูลด้านราคาอ้างอิงและกำหนดราคายุติธรรมสำหรับการ Mark-to-Market ของนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมต่างๆ รวมถึงการพัฒนา Yield curve และดัชนีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมตลาดและนักลงทุน

5) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้และส่งเสริมผู้ร่วมตลาด (Market Development and Trade Association) โดยทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการซื้อขายและการลงทุนใน

ตราสารหนี้ให้มีความสะดวก นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้การลงทุนตราสารหนี้แก่บุคคลทั่วไปทั้งกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผู้ออกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อยกระดับตลาดตราสารหนี้ไทย

นอกจากบทบาทหน้าที่หลัก 5 ด้านนี้ ThaiBMA ยังมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ อีก อาทิเช่น การจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตราสารหนี้ การร่วมมือพัฒนาดัชนีตราสารหนี้กับต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค จะเห็นได้ว่า ThaiBMA มีบทบาทหน้าที่หลายสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ ทุกสิ่งล้วนยินดีและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเพื่อต้องการเห็นผู้ร่วมตลาดทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากตลาดตราสารหนี้กันอย่างถ้วนหน้า ;-)

All Blogs