Individual Investors

Subject Type Download
คาดการณ์ทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2555 PDF
เปรียบเทียบช่องทางลงทุนปี 54 ทางไหนรวย ทางไหนร่วง PDF
ความน่าเชื่อถือของกลุ่ม EU และผลต่อตลาดตราสารหนี้ไทย PDF
วิกฤติหนี้ยุโรป กับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย PDF
ปัญหาน้ำท่วม กับผลต่อกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดตราสารหนี้ไทย PDF
มาตรการ Operation Twist PDF
เงินเฟ้อ กับการลงทุนในตราสารหนี้ PDF
ตราสารหนี้ กับ นักลงทุนรายย่อย_เหตุใดจึงไม่คึกคักเหมือนหุ้นสามัญ PDF
หุ้นสามัญ VS หุ้นกู้_ความคล้ายที่แตกต่าง PDF
ลงทุนในตราสารหนี้ น่าสนใจอย่างไร PDF
ลงทุนในตราสารหนี้อย่างไรดี ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น PDF
ตั๋ว B/E ระยะสั้น เทรนด์ใหม่ของการตราสารหนี้ในปัจจุบัน PDF
จะซื้อขายตราสารหนี้ด้วยตนเอง ต้องติดต่อใครบ้าง PDF
หุ้นกู้ อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการลงทุนในยุคปัจจุบัน PDF
จะลงทุนในตราสารหนี้ต้องพิจารณาอะไรบ้าง PDF
ลงทุนในตราสารหนี้ น่าสนใจอย่างไร PDF
กระจายความเสี่ยงของการลงทุนด้วยตราสารหนี้ อีกทางเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบัน PDF
ลงทุนอย่างไร เมื่อเงินฝรั่งเริ่มไหลออก PDF
นักลงทุนรายย่อยกับการซื้อขายตราสารหนี้ PDF
คาดการณ์ตลาดตราสารหนี้ 2554 PDF
มาตรการภาษี (ในตลาดตราสารหนี้) แก้ปัญหาค่าเงินบาทได้จริงหรือ ?? PDF
สถานการณ์ตลาดหุ้นกู้ไทย และแนวโน้มในอนาคต<  PDF
วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 PDF
การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 PDF
ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ในปี 2009 PDF
เจาะลึก.....พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งครั้งที่ 2 (SP2) PDF
มองตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงวิกฤติทางการเมือง PDF
ถึงเวลา....ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (แล้วหรือยัง) PDF
ตลาดการเงินไทยคึกคัก ตื่นรับกระแสเงินทุนไหลเข้า PDF
ตลาดตราสารหนี้....อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการลงทุน PDF
พันธบัตรออมทรัพย์ (Saving Bond) กับการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทย PDF
ตราสารหนี้ : อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการลงทุนในยุคปัจจุบัน PDF
การวัดสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ไทย PDF
แนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย ในปี 2009 PDF
แผนการใช้งบประมาณปี 2008 ในการจัดทำโครงการต่างๆของภาครัฐ PDF
ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ในปี 2008 PDF
ต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนในปี 2008 เมื่อมองผ่านมุมของตลาดตราสารหนี้ PDF
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ (Non-Resident) ในรอบปี 2008 PDF
ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายย่อย (Individual) ในรอบปี 2008 PDF
ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติ (Non-Resident: NR) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2007 PDF
ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ในครึ่งแรกของปี 2007 PDF
นาทีทองของการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน (ปี 2009) PDF
แฟนนี เม และ เฟรดดี แมค (ปี 2008) PDF
การศึกษาเปรียบเทียบสภาพคล่อง ระหว่างตราสารหนี้ On-the-Run และ Off-the-Run (ปี 2006) PDF
Subject Type Download
Day-of-the-Week Effects in Thailand’s Corporate-Bond Market โดย ศาสตราจารย์ ดร. อัญญา ขันธวิทย์ PDF
Subject Type Download
"Credit Risk" ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ที่ควรศึกษา HTML
ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน (ThaiBMA Corporate Bond Index) HTML
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ PDF
จะลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างไร PDF
ขั้นตอนการลงทุน สำหรับนักลงทุนรายย่อย PDF
การลงทุนในตราสารหนี้ด้วยตนเอง vs การลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม PDF
"ตราสารหนี้" อีกช่องทางหนึ่งของนักลงทุน PDF
American auction and Dutch auction PDF
Bid Coverage Ratio บอกอะไรในการประมูลตราสารหนี้ PDF
Key Rate Duration PDF
Nominal Spread VS Static Spread PDF
Par Bond Yield Curve PDF
Static Spread PDF
Trader กับ Sales Staff เกี่ยวข้องกันอย่างไรในตลาดตราสารหนี้ PDF
เคล็ดลับการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น PDF
เส้นอัตราผลตอบแทนแบบไร้ความเสี่ยง (Term Structure of Interest) PDF
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve Strategies) PDF
กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) PDF
กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน PDF
กลยุทธ์พื้นฐาน สำหรับการจัดพอร์ตเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ PDF
กองทุนรวมเพื่อลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) PDF
การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ PDF
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ PDF
การซื้อขายแบบ ETP (Electronic Trading Platform) PDF
การซื้อขายแบบ OTC (Over the Counter) PDF
การบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Bond Portfolio Strategies) PDF
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล PDF
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล ด้วยวิธี Non Competitive Bidding: NCB PDF
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล ด้วยวิธี Re-Open PDF
การวัดความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ PDF
การวิเคราะห์สภาวะตลาด (การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และสัญญาณทางเทคนิค) PDF
การอ่านสัญลักษณ์ของตราสารหนี้ PDF
ข้อตกลงประกอบหุ้นกู้ (Covenant) PDF
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ PDF
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) PDF
ความน่าเชื่อถือหับหุ้นกู้ PDF
ความอ่อนไหวของราคา (Price Sensitivity) PDF
ค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) PDF
ดัชนีตราสารหนี้ (Bond Index) PDF
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มย่อย (Sub Group Indices) PDF
ตัววัดคุณลักษณะการดำเนินการของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ PDF
ธุรกรรมการซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) PDF
ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน PDF
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Yield Spread) PDF
สัญลักษณ์แสดงความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ PDF
หนังสือชี้ชวน (Prospectus) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ PDF
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย กับอัตราผลตอบแทน PDF
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Thai Baht FIX) ของหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว PDF
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง PDF
Subject Type Download
Amortizing Bond (ตราสารหนี้ชนิดทยอยคืนเงินต้น) PDF
Baht Bond PDF
Bunny Bond PDF
Callable Bond PDF
Collateral Debt Obligation (CDO) PDF
Commercial Paper PDF
Convertible Bond (ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิ์ในการแปลงสภาพ) PDF
Corporate Bond PDF
Covered Bond PDF
Credit-linked note (CLN) PDF
Death Bond PDF
FIDF Bond> PDF
Floating Rate Note (FRN) PDF
Foreign Bond PDF
Hybrid Debt Capital Instrument PDF
Hybrid Tier I Bond PDF
Inverse Floater PDF
Pay through & Pass through PDF
Revenue Bond PDF
Saving Bond (พันธบัตรออมทรัพย์) PDF
Securitization PDF
Structure Note (หุ้นกู้อนุพันธ์) PDF
ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ PDF
ตราสารหนี้อิสลาม (สุขุก) PDF
Subject Type Download
การคำนวณราคาตราสารหนี้ PDF
การประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Evaluation) PDF
มาตรฐานการคำนวณราคา และผลตอบแทนตราสารหนี้ในต่างประเทศ PDF
Convexity PDF
Duration PDF
Pricing of Securitization PDF
Subject Type Download
Credit Default SWAP(CDS) PDF
Credit Derivative PDF
Cross Currency SWAP (CCS) PDF
Forward Rate Agreement (FRA) PDF
Forwards Contract PDF
Futures Contract PDF
Home Equity Loans PDF
Interest Rate SWAP (IRS) PDF
Low Exercise Price Option (LEPO) PDF
Options Contract PDF
Range Accrual Swap PDF
Value at Risk (VaR) PDF
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตร ไทยเอบีเอฟ PDF
กองทุนรวมหุ้นบุริมสิทธิ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ PDF
Subject Type Download
International Securities Market Association (ISMA) PDF
National Association of Securities Dealers,Inc (NASD) PDF
Nonlinear Risk of a Bond Portfolio PDF
The Bond Market Association (TBMA) PDF
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้เอเซีย (Asian Bond Market Development) PDF
การอนุญาโตตุลาการ PDF
ตลาดบอนด์ มาเลเซีย PDF
ตลาดพันธบัตรเอเซีย PDF
พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก PDF
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) PDF
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก PDF
หน้าต่างปรับสภาพคล่อง (Loan Window) PDF
หน้าต่างปรับสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) PDF
Asia Bond Monitor Launch 2011 Keynote speech by Dr.Bandid Nijathaworn PDF