" ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน"