Education Corner

Subject Download
การคำนวณราคาตราสารหนี้
การประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Evaluation)
มาตรฐานการคำนวณราคา และผลตอบแทนตราสารหนี้ในต่างประเทศ
Convexity
Duration
Pricing of Securitization