About ThaiBMA

ThaiBMA และ IB Club ASCO ร่วมกันจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้