อบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ใช้ระบบ iBond ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารออมสิน