ทีมงานจาก International Monetary Fund (IMF) ได้มาเยี่ยมเยียน และเรียนรู้ตลาดตราสารหนี้ไทย