รายละเอียด
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการระดมทุน ESG Bond (“โครงการ”)
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบหรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ลักษณะของตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) 1. ตราสารหนี้ (ไม่จำกัดสกุลเงิน) ที่มีการตรวจทานหรือมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้จากผู้สอบทานภายนอก (External Reviewers) ก่อนการระดมทุน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการหรือมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และ/หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ที่ระดมทุนและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบและมีการรายงานผลการตรวจสอบหลังการระดมทุน เป็นประจำทุกปีในช่วง 3 ปีแรก หรือจนกว่าจะครบอายุของตราสาร (แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน)
3. มูลค่าระดมทุนขั้นต่ำที่ 100 ล้านบาท ต่อตราสารหนี้
4. ตราสารต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
5. ต้องมีการตรวจสอบโดยผู้สอบทานภายนอก (External reviewer) ก่อนการออกระดมทุนและต้องมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบทานภายนอก (External Reviewers) หรือ มีการรายงานผลการตรวจสอบ หลังการระดมทุน
6. เป็นตราสารหนี้ที่ออกเสนอขายต่อนักลงทุนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยตราสารที่เสนอขายต่อนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ต้องได้รับการตอบรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (Filling) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567
รายการทุนสนับสนุน 1. ก่อนการระดมทุน : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบโดยผู้สอบทานภายนอก (External Reviewers) และ/หรือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Issue Rating)
2. หลังการระดมทุน : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบโดยผู้สอบทานภายนอก (External Reviewers) และ/หรือ การรายงานผลการตรวจสอบหลังการระดมทุน เป็นประจำทุกปีในช่วง 3 ปีแรก หรือจนกว่าจะครบอายุของตราสารหนี้ (แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน)
มูลค่าทุนสนับสนุน ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามรายการทุนสนับสนุน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อประเภทตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) และต่อรายผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer)*
จำนวนทุนสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
(สามารถเบิกจ่ายทุนสนับสนุนภายใต้งบประมาณโครงการ ได้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567)
หมายเหตุ* มูลค่าทุนสนับสนุน ต่อประเภทตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) และต่อรายผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) เช่น ผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) ราย A ออกตราสารหนี้ 2 ประเภท ได้แก่
o ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 3 รุ่น และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบโดยผู้สอบทานภายนอก (External Reviewers) เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และ
o ต่อมาออกตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) เพิ่มอีกจำนวน 4 รุ่น และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบโดยผู้สอบทานภายนอก (External Reviewers) เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท
o ดังนั้น ผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) ราย A จะสามารถขอทุนสนับสนุนสำหรับตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ได้จำนวน 2 ล้านบาท และตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) ได้จำนวน 2 ล้านบาท รวมทุนสนับสนุนที่ผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) รายนี้จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท
ข้อผูกพันและเงื่อนไข 1. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับกองทุนฯ ในการตอบแบบสำรวจเพื่อทำการวิจัยถึงคุณค่าและเนื้อหาของตลาดตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ตลอดจนการให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ตามที่กองทุนฯ ร้องขอ
2. ผู้รับทุนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ของผู้รับทุน ให้แก่กองทุนฯ ตามที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
เอกสารการยื่นขอรับเงินทุนสนับสนุน แบบยืนยันการขอรับเงินทุนสนับสนุนในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการระดมทุน ESG Bond (“โครงการ”)
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. กรอกรายละเอียดในแบบยืนยันการขอรับเงินทุนสนับสนุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอรับทุน ดังนี้
a. ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้รับทุน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกจ่าย พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
o วันที่ในใบเสร็จรับเงินต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
o ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ได้ทั้งตัวจริง สำเนา หรือ e-Receipt
b. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
c. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นชื่อของผู้รับทุน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
d. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
e. แบบตอบรับ Filing จาก ก.ล.ต. (เฉพาะตราสารที่ออกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567)

2. นำส่งเอกสาร ด้วยวิธีสแกนไฟล์มายังอีเมล register@thaibma.or.th เพื่อให้ทางสมาคมฯ พิจารณาความถูกต้องของเอกสารในเบื้องต้น (อีเมลสามารถรับได้ขนาดไม่เกิน 10 MB)
    ทั้งนี้การส่งแบบยืนยันการรับทุนผ่านทางอีเมล ยังไม่ถือว่าท่านได้รับทุน
3. เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน สมาคมฯจะแจ้งให้นำส่งเอกสารฉบับจริง (Hard copy) ให้แก่สมาคมฯ เพื่อใช้ประกอบการเบิกเงินทุนสนับสนุน
4. สมาคมฯ จะแจ้งยืนยันผลการขอรับทุนให้ทราบผ่านทางอีเมล ตามรายละเอียดที่ผู้ขอรับทุนระบุในแบบยืนยันการขอรับทุน
5. เงินทุนจะจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยเอกสาร (Hard copy) จะต้องนำส่งมายังสมาคมฯภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปของแต่ละไตรมาส
    ทั้งนี้กองทุนฯจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับทุนโดยตรง โดยจะได้รับเงินภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนแรกในไตรมาสถัดไป (ยกเว้นงวดที่ 6)
o งวดที่ 1 : ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จะได้รับเงินทุนภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
o งวดที่ 2 : ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 จะได้รับเงินทุนภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567
o งวดที่ 3 : ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 จะได้รับเงินทุนภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
o งวดที่ 4 : ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จะได้รับเงินทุนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
o งวดที่ 5 : ส่งเอกสารภายในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567 จะได้รับเงินทุนภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567
o งวดที่ 6 : ส่งเอกสารภายในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จะได้รับเงินทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567

6. เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุน ให้ผู้รับทุนดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt) รายละเอียดดังนี้
ชื่อ: กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ที่อยู่: เลขที่ 93  ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994002509399
6.1 กรณี ใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดส่งในรูปไฟล์ scan (.pdf) ภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน
Subject: ใบเสร็จรับเงินโครงการสนับสนุน และส่งเสริมการระดมทุน ESG Bond งวดที่......
To: payment@cmdf.or.th และFinance_ap@set.or.th
CC: register@thaibma.or.th
6.2 กรณี ใบเสร็จรับเงินรูปแบบปกติ
จัดส่งในรูปไฟล์ scan (.pdf) ภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน
Subject: ใบเสร็จรับเงินโครงการสนับสนุน และส่งเสริมการระดมทุน ESG Bond งวดที่......
To: payment@cmdf.or.th และFinance_ap@set.or.th
CC: register@thaibma.or.th
และจัดส่งใบเสร็จตัวจริง (hard copy) ภายใน 15 วันหลังจากได้รับเงินโอน โดยจ่าหน้าซอง
ฝ่ายจัดการการเงิน ชั้น 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
(เอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี: โครงการสนับสนุน และส่งเสริมการระดมทุน ESG Bond งวดที่...... ภายใต้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)
หมายเหตุ :
1. สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายสกุลเงินต่างประเทศถัวเฉลี่ย ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
2. ผลการพิจารณาให้ทุนของ กองทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายส่งเสริมการออกและขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ (คุณพีรพล)
โทรศัพท์ (662) 257 - 0357 ต่อ 353
E-mail: register@thaibma.or.th

ฝ่ายกิจการสมาคมและพัฒนาธุรกิจสมาชิก (กิตติศักดิ์)
โทรศัพท์ (662) 257 - 0357 ต่อ 406
E-mail: cp@thaibma.or.th

การให้ทุนของโครงการฯ นี้ สมาคมฯ เป็นเพียงตัวกลางดำเนินการในเรื่องการให้ข้อมูล รับสมัคร ตรวจสอบ และคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ที่เข้าร่วมโครงการและอำนวยความสะดวกเบิกจ่ายค่าทุนจาก CMDF ให้กับทุกท่าน เท่านั้น โดยสมาคมฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้รับทุนถูกปฏิเสธการพิจารณาคัดเลือก ถูกเพิกถอนผลการคัดเลือก และ/หรือถูกปฏิเสธการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน