Rules / Regulations

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าฯ (ประกาศคณะกรรมการสมาคม ข้อ3 เรื่องผู้ค้าตราสารหนี้) 

No Subject Date Download
1 หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ 13 มี.ค. 55
2 ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับประมวล) 13 มี.ค. 55
3 ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) 8 ต.ค. 56

การทดสอบความรู้เพื่อการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ 

• โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรแต่ละหมวดวิชา
No Subject Download
1 Contents of exam
2 Contents of exam and Learning Objective Statements (effective from the date of First exam in year 2014)
• หนังสือและเอกสารอ่านประกอบการทดสอบ
No Subject Download
1 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คู่มือประกอบการเตรียมตัวทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตราสารหนี้ : กฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตราสารหนี้
2 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คู่มือประกอบการเตรียมตัวทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตราสารหนี้ : ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้
3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
• ขั้นตอนการสมัครสอบ (Flow Chart)
Image
• ตารางการทดสอบทั้งปี

Objective:

To enhance the bond market best practices and to ensure that the registered traders have adequate knowledge in relevant rules, regulations and ethic as well as knowledge in the bond market.  Effective from November 16, 2005. The SEC Regulation required that all securities companies appoint a trader that register with the ThaiBMA in bond trading.

Schedule of Registered Trader Examination 2019

Year No. Exam Date Application Period Venue
2019
1/2019
Friday 22 March 2019
1 - 28 February, 2019
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2019
2/2019
Friday 14 June 2019
2 - 31 May 2019
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2019
3/2019
Friday 20 September 2019
1 - 30 August 2019
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2019
4/2019
Friday 22 November 2019
1 - 31 October2019
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
• สมัครสอบผู้ค้าตราสารหนี้ (e-Register)
• การชำระเงิน (e-Payment)
• ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ (ประจำแต่ละรอบ)
No Subject Download
1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ครั้งที่ 1/2562
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ครั้งที่ 2/2562
3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ครั้งที่ 3/2562
• ระบบทดสอบผู้ค้าตราสารหนี้ (Mock Up Test)

การขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ 

• ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader)
Image
• แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
No Subject Download
1 Register Trader Request form
2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : Regulation & Qualifications for Registered Traders
• การชำระเงิน (e-Payment)

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้าตราสารหนี้ 

No Subject Download
1 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้าตราสารหนี้ : (กรณีแจ้งด้วยตนเอง)
2 แบบฟอร์มแต่งตั้ง / ยกเลิกผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีองค์กรเป็นผู้แจ้ง)

การอบรมต่ออายุการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ 

• รายละเอียดแจ้งการอบรมทบทวนความรู้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะกำหนดจัดการอบรมทบทวนความรู้ด้านตราสารหนี้ 2562 (Trader Refresher Course 2019)
ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ โทร. 0-2257-0357 ต่อ 550, 551, 552, 555

• ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้าตราสารหนี้ที่ต้องเข้ารับการอบรมทบทวนความรู้ประจำปี
• ตารางการเข้ารับชมเทปชดเชยการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ฯ

ทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ 

ImageFAQ เกี่ยวกับผู้ค้าตราสารหนี้