"ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"
เรื่อง ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป เพื่อให้มีมาตรฐานในการกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงส่งเสริมและลดอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำตัวอย่างสัญญาไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

Download ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้