" การรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) "

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่สมาคม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email: regulation@thaibma.or.th
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง