"การรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)"

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่สมาคม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : register@thaibma.or.th
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขึ้นทะเบียนและส่งเสริมการออกตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2257-0357 ต่อ 352
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง