" การรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) "

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่สมาคม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : Legal@ThaiBMA.or.th โทรศัพท์ 0-2257-0357 ต่อ 554 (ชนิดา/พัดชา)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง