Rules / Regulations


วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความคืบหน้าของการดำเนินการด้านต่างๆ ของ ThaiBMA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านกฎระเบียบต่างๆ
เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และข่าวสารในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์สมัครสมาชิกรับข้อมูลทาง mail :Bond Regulation & News weekly (click)