ทีมงาน กระทรวงการคลังประเทศอาร์เมเนีย เข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้