การจัด dialogue แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ Trade-Based Yield Curve