การรับฟังความคิดเห็น หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตราสารหนี้ตามมาตรฐานบัญชี IFRS9”