คุณธาดา เข้าร่วมเสวนาโครงการแนวทางการนำ DLT มาใช้ในการเป็น digital infrastructure ของตลาดทุนไทย