คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบ Registrar Service Platform Phase I