การอบรมหลักสูตร ปรับกลยุทธ์ก่อนออกตราสารหนี้ รับสถานะการปัจจุบัน