ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบ Registrar Service Platform Phase 1