สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ Registrar Service Platform Phase 1