คุณธาดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตร "Public Debt Management and Economics Issues"