About ThaiBMA

ตัวเเทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่องภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทย