Issuers / Bond Info

หมายเหตุ ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ :
1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในส่วนนี้ เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
2. ThaiBMA ไม่รับรองและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ ณ เวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ThaiBMA จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เชื่อถือข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของ ThaiBMA ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
Issuer information remark:
1) ThaiBMA reserves the right to disseminate or terminate the dissemination of the information displayed on this part of ThaiBMA’s website upon receipt of the information, which has been made available to the public.
2) ThaiBMA makes no representation and warranty as to the accuracy, completeness, currency, timeliness of the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website as of the time the users have access to the Information. ThaiBMA shall not be responsible for any losses incurred as a result of the users relying on the Information and/or using the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes.

1.Short Term Debenture

2. Long Term Debenture

หมายเหตุ ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ :
1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในส่วนนี้ เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
2. ThaiBMA ไม่รับรองและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ ณ เวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ThaiBMA จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เชื่อถือข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของ ThaiBMA ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
Issuer information remark:
1) ThaiBMA reserves the right to disseminate or terminate the dissemination of the information displayed on this part of ThaiBMA’s website upon receipt of the information, which has been made available to the public.
2) ThaiBMA makes no representation and warranty as to the accuracy, completeness, currency, timeliness of the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website as of the time the users have access to the Information. ThaiBMA shall not be responsible for any losses incurred as a result of the users relying on the Information and/or using the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes.
Distribution type remark :
Abbr. after Symbol Name (ENG) Name (TH)
PO Public Offering ผู้ลงทุนทั่วไป
II Private Placement to institutional investors การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
II/HNW Institutional Investors or High Net Worth Investors การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
HNW High Net Worth Investors การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่
PG Government debt security offering (Check with registrar if there is any transfer limitation) การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐ (โปรดตรวจสอบข้อจำกัดการโอนกับนายทะเบียนก่อนการทำธุรกรรม)
PP10 Private Placement to not more than 10 investors การเสนอขายในวงจำกัดให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
PPCC Private Placement to the company’s creditor เสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเดิมเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
PPEX Private Placement with filing exemption from SEC เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานกลต.
RO Right Offering การเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
Event Sign :
Sign Name Explanation(ENG) Explanation(TH)
เครื่องหมายที่แสดงการแจ้งเตือนผู้ลงทุน (signs designated to alert investors)
RI Request Information ThaiBMA is requesting additional information from the issuer. สมาคมอยู่ระหว่างการขอให้ผู้ออกตราสารหนี้ชี้แจงหรือรายงานข้อมูลต่อสมาคม
IC Investor Caution Investors must be cautious in investing because any of the following events has occurred:
(1) The issuer, the bondholders, or the bondholders’ representative has requested to convene the bondholders’ meeting; or
(2) ThaiBMA has received information related to debt securities, which causes or is likely to cause effect on the business operation of the issuer significantly, (i) from issuer, (ii) from bondholders’ representative, or (iii) from governmental authority or the Stock Exchange of Thailand, and such information has become available to the public.
มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน
(1) ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
(2) สมาคมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้อย่างมีนัยสำคัญจากผู้ออกตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หน่วยงานของรัฐ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
เครื่องหมายที่แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยไม่เป็นเหตุผิดนัด (signs designated for non-payment of principal or interest which does not constitute an event of default)
FP Failed to Pay The issuer of the bond has failed to pay the principal or interest in full on the maturity date or interest payment date as specified in the terms and conditions of the bond, but whether or not such failure constitutes an Event of Default depends on the terms and conditions of the bond. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
FPG Failed to Pay with Guarantee The issuer of the guaranteed bond has failed to pay the principal or interest in full on the maturity date or interest payment date as specified in the terms and conditions of the guaranteed bond, but whether or not such failure constitutes an Event of Default depends on the terms and conditions of the bond. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย ครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ย ของตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกัน โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
เครื่องหมายที่แสดงว่าตราสารหนี้เกิดเหตุผิดนัด (signs designated for the occurrence of event of default)
DP Default Payment ThaiBMA may post DP sign upon occurrence of any of the following events:
(1) The issuer has failed to pay principal or interest which constituted an Event of Default under the terms and conditions of the bond.
(2) The Event of Default under the terms and conditions of the bond has occurred due to Cross default.
(3) The issuer has failed to pay principal or interest as a result of an automatic stay.
(4) The creditor has filed a bankruptcy action against the issuer and the Bankruptcy Court has accepted the bankruptcy action.
สมาคมอาจขึ้นเครื่องหมาย DP เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(2) ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเนื่องจาก Cross default (ผิดนัดไขว้)
(3) ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic stay)
(4) ผู้ออกตราสารหนี้ถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาลล้มละลายรับคำฟ้องไว้แล้ว
DNP Default not related to payment The Event of Default under the terms and conditions of the bond has occurred because the issuer has failed to comply with covenants or provisions stipulated in the terms and conditions of the bond other than the default according to the criteria for posting sign DP, FP or FPG มีเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดตามหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย DP หรือ FP หรือ FPG
เครื่องหมายที่แสดงสถานะตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้ (signs designated for debt restructuring)
RS Restructure The debt restructuring or changing redemption date or maturity date of the debt securities has been approved by the resolution of the bondholders' meeting. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ แก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนตราสารหนี้ หรือวันครบกำหนดชำระเงิน
REH Rehabilitation The issuer is under business rehabilitation plan approved by the Bankruptcy Court. ผู้ออกตราสารหนี้อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
BANKRUPT Bankruptcy The issuer has been adjudged bankrupt by the Bankruptcy Court. ศาลล้มละลายพิพากษาให้ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย
Disclaimer :
Thai Bond Market Association (“ThaiBMA”) publishes all signs and data appeared on this part of ThaiBMA’s websites which are for general information purposes only. ThaiBMA does not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity as well as facilitates the users to access or use of the signs and information displayed on ThaiBMA's websites (“Users”). By accessing or using the signs and data, Users have read, understood, accepted and fully consented to this disclaimer as follows:
1. ThaiBMA uses reasonable efforts to publish the signs which referred to important events related to debt securities only. ThaiBMA makes no warranty, expressed or implied; representation; or guarantee as to the content, sequence, currency, accuracy, timeliness, completeness or merchantability of the signs and data provided or the fitness for a particular purpose.
2. The signs and data appearing on this part of ThaiBMA’s websites do not constitute, and shall not be construed as, any form of specific advice or recommendation, and shall not be relied upon in lieu of appropriate professional advice, whether legal, financial, tax, accounting or any other respect. The Users are recommended to exercise their own skill and judgment when considering investment decisions or taking action based on the signs or data provided and seek appropriate professional advice before making any specific or other decisions.
3. ThaiBMA accepts no liability for any action taken or decision made by Users through reliance upon such signs and/or data.
ข้อจำกัดความรับผิด :
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) จัดทำเครื่องหมายและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสมาคม (“ผู้ใช้บริการ”) โดยการเข้าถึงหรือการเข้าใช้เครื่องหมายและข้อมูล ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อจำกัดความรับผิดดังนี้
1. สมาคมได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดทำการขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เท่านั้น สมาคมไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงเนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ หรือความสามารถเชิงพาณิชย์ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งานของเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏ
2. เครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม จะไม่ถูกตีความว่าเป็นรูปแบบของคำแนะนำใด ๆ และจะไม่ถูกใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านภาษี ด้านบัญชี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการควรใช้ทักษะและวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจลงทุนหรือดำเนินการตามเครื่องหมายหรือข้อมูลและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน
3. สมาคมไม่รับผิดต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือในเครื่องหมายและ/หรือข้อมูลดังกล่าว
หมายเหตุ ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ :
1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในส่วนนี้ เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
2. ThaiBMA ไม่รับรองและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ ณ เวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ThaiBMA จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เชื่อถือข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของ ThaiBMA ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
Issuer information remark:
1) ThaiBMA reserves the right to disseminate or terminate the dissemination of the information displayed on this part of ThaiBMA’s website upon receipt of the information, which has been made available to the public.
2) ThaiBMA makes no representation and warranty as to the accuracy, completeness, currency, timeliness of the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website as of the time the users have access to the Information. ThaiBMA shall not be responsible for any losses incurred as a result of the users relying on the Information and/or using the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes.


หมายเหตุ ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ :
1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในส่วนนี้ เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
2. ThaiBMA ไม่รับรองและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ ณ เวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ThaiBMA จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เชื่อถือข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของ ThaiBMA ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
Issuer information remark:
1) ThaiBMA reserves the right to disseminate or terminate the dissemination of the information displayed on this part of ThaiBMA’s website upon receipt of the information, which has been made available to the public.
2) ThaiBMA makes no representation and warranty as to the accuracy, completeness, currency, timeliness of the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website as of the time the users have access to the Information. ThaiBMA shall not be responsible for any losses incurred as a result of the users relying on the Information and/or using the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes.
Remark :
- ThaiBMA provides Event Sign Bond information from July 1, 2020.
Disclaimer :
Thai Bond Market Association (“ThaiBMA”) publishes all signs and data appeared on this part of ThaiBMA’s websites which are for general information purposes only. ThaiBMA does not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity as well as facilitates the users to access or use of the signs and information displayed on ThaiBMA's websites (“Users”). By accessing or using the signs and data, Users have read, understood, accepted and fully consented to this disclaimer as follows:
1. ThaiBMA uses reasonable efforts to publish the signs which referred to important events related to debt securities only. ThaiBMA makes no warranty, expressed or implied; representation; or guarantee as to the content, sequence, currency, accuracy, timeliness, completeness or merchantability of the signs and data provided or the fitness for a particular purpose. ThaiBMA does not agree and consent to be responsible for any costs, losses, liabilities incurred as a result of the Users using the information displayed on this part of ThaiBMA’s websites, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes.
2. The signs and data appearing on this part of ThaiBMA’s websites do not constitute, and shall not be construed as, any form of specific advice or recommendation, and shall not be relied upon in lieu of appropriate professional advice, whether legal, financial, tax, accounting or any other respect. The Users are recommended to exercise their own skill and judgment when considering investment decisions or taking action based on the signs or data provided and seek appropriate professional advice before making any specific or other decisions.
3. ThaiBMA makes no representation and warranty that the use, distribution or disclosure of the information displayed on this part of ThaiBMA’s websites, either entirely or partially, shall not infringe intellectual property rights or other rights of any persons, including the obligations to maintain confidentiality of the information, whereby Users shall waive all rights to claim for damages arising out of such infringement from ThaiBMA.
4. ThaiBMA accepts no liability for any action taken or decision made by Users through reliance upon such signs and/or data.
ข้อจำกัดความรับผิด :
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) จัดทำเครื่องหมายและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสมาคม (“ผู้ใช้บริการ”) โดยการเข้าถึงหรือการเข้าใช้เครื่องหมายและข้อมูล ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อจำกัดความรับผิดดังนี้
1. สมาคมได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดทำการขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เท่านั้น สมาคมไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงเนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ หรือความสามารถเชิงพาณิชย์ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งานของเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏ และสมาคมไม่ตกลงและยินยอมรับผิดในค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หรือความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
2. เครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม จะไม่ถูกตีความว่าเป็นรูปแบบของคำแนะนำใด ๆ และจะไม่ถูกใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านภาษี ด้านบัญชี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการควรใช้ทักษะและวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจลงทุนหรือดำเนินการตามเครื่องหมายหรือข้อมูลและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม
3. สมาคมไม่รับรองและรับประกันว่าการใช้ เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลใด ๆ รวมถึงข้อผูกพันในการักษาความลับของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าวจากสมาคม
4. สมาคมไม่รับผิดต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือในเครื่องหมาย และ/หรือข้อมูลดังกล่าว
Event Sign :
Sign Name Explanation(ENG) Explanation(TH)
เครื่องหมายที่แสดงการแจ้งเตือนผู้ลงทุน (signs designated to alert investors)
RI Request Information ThaiBMA is requesting additional information from the issuer. สมาคมอยู่ระหว่างการขอให้ผู้ออกตราสารหนี้ชี้แจงหรือรายงานข้อมูลต่อสมาคม
IC Investor Caution Investors must be cautious in investing because any of the following events has occurred:
(1) The issuer, the bondholders, or the bondholders’ representative has requested to convene the bondholders’ meeting; or
(2) ThaiBMA has received information related to debt securities, which causes or is likely to cause effect on the business operation of the issuer significantly, (i) from issuer, (ii) from bondholders’ representative, or (iii) from governmental authority or the Stock Exchange of Thailand, and such information has become available to the public.
มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน
(1) ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
(2) สมาคมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้อย่างมีนัยสำคัญจากผู้ออกตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หน่วยงานของรัฐ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
เครื่องหมายที่แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยไม่เป็นเหตุผิดนัด (signs designated for non-payment of principal or interest which does not constitute an event of default)
FP Failed to Pay The issuer of the bond has failed to pay the principal or interest in full on the maturity date or interest payment date as specified in the terms and conditions of the bond, but whether or not such failure constitutes an Event of Default depends on the terms and conditions of the bond. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
FPG Failed to Pay with Guarantee The issuer of the guaranteed bond has failed to pay the principal or interest in full on the maturity date or interest payment date as specified in the terms and conditions of the guaranteed bond, but whether or not such failure constitutes an Event of Default depends on the terms and conditions of the bond. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย ครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ย ของตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกัน โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
เครื่องหมายที่แสดงว่าตราสารหนี้เกิดเหตุผิดนัด (signs designated for the occurrence of event of default)
DP Default Payment ThaiBMA may post DP sign upon occurrence of any of the following events:
(1) The issuer has failed to pay principal or interest which constituted an Event of Default under the terms and conditions of the bond.
(2) The Event of Default under the terms and conditions of the bond has occurred due to Cross default.
(3) The issuer has failed to pay principal or interest as a result of an automatic stay.
(4) The creditor has filed a bankruptcy action against the issuer and the Bankruptcy Court has accepted the bankruptcy action.
สมาคมอาจขึ้นเครื่องหมาย DP เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(2) ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเนื่องจาก Cross default (ผิดนัดไขว้)
(3) ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic stay)
(4) ผู้ออกตราสารหนี้ถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาลล้มละลายรับคำฟ้องไว้แล้ว
DNP Default not related to payment The Event of Default under the terms and conditions of the bond has occurred because the issuer has failed to comply with covenants or provisions stipulated in the terms and conditions of the bond other than the default according to the criteria for posting sign DP, FP or FPG มีเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดตามหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย DP หรือ FP หรือ FPG
เครื่องหมายที่แสดงสถานะตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้ (signs designated for debt restructuring)
RS Restructure The debt restructuring or changing redemption date or maturity date of the debt securities has been approved by the resolution of the bondholders' meeting. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ แก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนตราสารหนี้ หรือวันครบกำหนดชำระเงิน
REH Rehabilitation The issuer is under business rehabilitation plan approved by the Bankruptcy Court. ผู้ออกตราสารหนี้อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
BANKRUPT Bankruptcy The issuer has been adjudged bankrupt by the Bankruptcy Court. ศาลล้มละลายพิพากษาให้ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย
หมายเหตุ: สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้น ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย เมื่อสมาคมได้รับแจ้งจากผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
Remark: the Thai Bond Market Association reserves the right to display , revoke or update the signs upon (1) receipt of notification from the issuer or the Bondholders' Representative; or (2) the disclosure of the data to the regulatory authority, including the SEC or the SET, which has been made available to the public.
Financial Information

หมายเหตุ ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ :
1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในส่วนนี้ เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
2. ThaiBMA ไม่รับรองและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ ณ เวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ThaiBMA จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เชื่อถือข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของ ThaiBMA ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
Issuer information remark:
1) ThaiBMA reserves the right to disseminate or terminate the dissemination of the information displayed on this part of ThaiBMA’s website upon receipt of the information, which has been made available to the public.
2) ThaiBMA makes no representation and warranty as to the accuracy, completeness, currency, timeliness of the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website as of the time the users have access to the Information. ThaiBMA shall not be responsible for any losses incurred as a result of the users relying on the Information and/or using the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes.
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือเข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในส่วนนี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ หรือข้อจำกัดความรับผิดดังต่อไปนี้
  • ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุด ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เงื่อนไขทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน ตลอดจนเนื้อหา รายงาน ข้อคิดเห็นใดๆ (“ข้อมูล”) ตามที่บริษัทผู้ออกตราสารหนี้นำส่ง ณ งวดนั้น ๆ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนนี้ของ ThaiBMA ซึ่งบางบริษัทผู้ออกตราสารหนี้อาจมีการปรับปรุงงบการเงินที่แสดง ผู้ใช้งานข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มงวดล่าสุดประกอบ
  • ThaiBMA ไม่รับรองและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ThaiBMA ณ เวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลและไม่รับรองว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะปราศจากความล่าช้า และ/หรือความขัดข้อง ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด
  • ThaiBMA ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เผยแพร่ หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์และคุ้มครองผู้ลงทุน
  • บริษัทผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้จัดทำข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ThaiBMA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ต่อ ThaiBMA เท่านั้น และ ThaiBMA ไม่ตกลงและยินยอมรับผิดในค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หรือความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เชื่อถือข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของ ThaiBMA ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ซึ่งได้จัดทำข้อมูลนี้
By accessing the ThaiBMA’s website and/or the information displayed on this part of the website, you shall be deemed to have agreed to the disclaimer as set out below.
  • ThaiBMA reserves the right to demonstrate the latest financial statement, financial highlight, financial covenant, key financial ratio, including statements, reports , opinions (“Information”) submitted by each issuer on that reporting period. The issuer shall be responsible for the accuracy of the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website. Since some issuers may restate its financial statements, the users should refer to additional information from the latest financial statements.
  • ThaiBMA makes no representation and warranty as to the accuracy, completeness, timeliness of the Information displayed on ThaiBMA’s website as of the time the users access the Information, and makes no representation and warranty that the users will be able to access ThaiBMA’s website without delay and/or interruption due to any causes.
  • ThaiBMA reserves the right to deny or revoke the dissemination of the Information, which is incorrect, not beneficial to the investor, or in violation of the law, for the purpose of investor protection.
  • The Information displayed on ThaiBMA’s website was prepared by the issuers for the purpose of dissemination of Information to ThaiBMA only. ThaiBMA does not agree and consent to be responsible for any costs, losses, liabilities incurred as a result of the users relying on the Information and/or using the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes. In case you have any inquiries or require further information, please directly contact the issuers who prepared the Information.
หมายเหตุ :
- N/A หมายถึง อัตราส่วนการเงินดังกล่าวไม่สามารถตีความข้อมูลได้ หรือผู้ออกไม่รายงานอัตราส่วนการเงินดังกล่าว
- การแสดงอัตราส่วนการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ในรูปแบบ Percentile เพื่อแสดงสถานะของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
- โอกาสผิดนัดชำระหนี้สูงหรือต่ำนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ
Disclaimer :
By entering this part of the Thai Bond Market Association (“ThaiBMA”)’s website or using Industry Financial Ratios, the Users have read, understood, accepted and fully consented to the disclaimer as follows:
1. All Industry Financial Ratios displayed on this part of ThaiBMA’s website are for general information purposes only and are not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity.
2. The Industry Financial Ratios do not constitute, and shall not be construed as, any form of specific advice or recommendation, and shall not be relied upon in lieu of appropriate professional advice, whether legal, financial, tax, accounting or any other respect. Users are recommended to exercise their own skill, judgment or seek appropriate professional advice before making investment decisions or other decisions.
3. The Industry Financial Ratios and other data in this part of ThaiBMA’s website are provided “as is” and “as available.” All of the information used to calculate the Industry Financial Ratios are obtained from sources which ThaiBMA at its sole discretion deems reliable. ThaiBMA makes no warranty, expressed or implied; representation; or guarantee as to the content, sequence, currency, accuracy, timeliness, completeness or merchantability of the data provided or the fitness for a particular purpose.
4. ThaiBMA reserves the right at its sole discretion to change, add to, delete from, modify, terminate, suspend or interrupt the provision of the Industry Financial Ratios , the methodology, model and any of (or any part of) our method or technique to create the Industry Financial Ratios, and ThaiBMA reserves the right to deny any Users access to this part of our website or any portion thereof.
5. ThaiBMA accepts no liability (including without limitation, liability in negligence) for any actual, direct or indirect loss, damage, loss of profits, or costs howsoever arising (including consequential damage) suffered by the Users, whether as a result of the User's reliance on the accuracy of the Industry Financial Ratios, or otherwise arising in connection with the Industry Financial Ratios and other data displayed on this part of ThaiBMA’s website or the unavailability, the suspension, the interruption or disruption thereof.

Long Term Debenture

หมายเหตุ ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ :
1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในส่วนนี้ เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
2. ThaiBMA ไม่รับรองและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ ณ เวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ThaiBMA จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เชื่อถือข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของ ThaiBMA ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
Issuer information remark:
1) ThaiBMA reserves the right to disseminate or terminate the dissemination of the information displayed on this part of ThaiBMA’s website upon receipt of the information, which has been made available to the public.
2) ThaiBMA makes no representation and warranty as to the accuracy, completeness, currency, timeliness of the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website as of the time the users have access to the Information. ThaiBMA shall not be responsible for any losses incurred as a result of the users relying on the Information and/or using the Information displayed on this part of ThaiBMA’s website, either entirely or partially, for commercial purposes and/or other purposes.
Distribution type remark :
Abbr. after Symbol Name (ENG) Name (TH)
PO Public Offering ผู้ลงทุนทั่วไป
II Private Placement to institutional investors การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
II/HNW Institutional Investors or High Net Worth Investors การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
HNW High Net Worth Investors การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่
PG Government debt security offering (Check with registrar if there is any transfer limitation) การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐ (โปรดตรวจสอบข้อจำกัดการโอนกับนายทะเบียนก่อนการทำธุรกรรม)
PP10 Private Placement to not more than 10 investors การเสนอขายในวงจำกัดให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
PPCC Private Placement to the company’s creditor เสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเดิมเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
PPEX Private Placement with filing exemption from SEC เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานกลต.
RO Right Offering การเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
Event Sign :
Sign Name Explanation(ENG) Explanation(TH)
เครื่องหมายที่แสดงการแจ้งเตือนผู้ลงทุน (signs designated to alert investors)
RI Request Information ThaiBMA is requesting additional information from the issuer. สมาคมอยู่ระหว่างการขอให้ผู้ออกตราสารหนี้ชี้แจงหรือรายงานข้อมูลต่อสมาคม
IC Investor Caution Investors must be cautious in investing because any of the following events has occurred:
(1) The issuer, the bondholders, or the bondholders’ representative has requested to convene the bondholders’ meeting; or
(2) ThaiBMA has received information related to debt securities, which causes or is likely to cause effect on the business operation of the issuer significantly, (i) from issuer, (ii) from bondholders’ representative, or (iii) from governmental authority or the Stock Exchange of Thailand, and such information has become available to the public.
มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน
(1) ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
(2) สมาคมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้อย่างมีนัยสำคัญจากผู้ออกตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หน่วยงานของรัฐ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
เครื่องหมายที่แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยไม่เป็นเหตุผิดนัด (signs designated for non-payment of principal or interest which does not constitute an event of default)
FP Failed to Pay The issuer of the bond has failed to pay the principal or interest in full on the maturity date or interest payment date as specified in the terms and conditions of the bond, but whether or not such failure constitutes an Event of Default depends on the terms and conditions of the bond. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
FPG Failed to Pay with Guarantee The issuer of the guaranteed bond has failed to pay the principal or interest in full on the maturity date or interest payment date as specified in the terms and conditions of the guaranteed bond, but whether or not such failure constitutes an Event of Default depends on the terms and conditions of the bond. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย ครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ย ของตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกัน โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
เครื่องหมายที่แสดงว่าตราสารหนี้เกิดเหตุผิดนัด (signs designated for the occurrence of event of default)
DP Default Payment ThaiBMA may post DP sign upon occurrence of any of the following events:
(1) The issuer has failed to pay principal or interest which constituted an Event of Default under the terms and conditions of the bond.
(2) The Event of Default under the terms and conditions of the bond has occurred due to Cross default.
(3) The issuer has failed to pay principal or interest as a result of an automatic stay.
(4) The creditor has filed a bankruptcy action against the issuer and the Bankruptcy Court has accepted the bankruptcy action.
สมาคมอาจขึ้นเครื่องหมาย DP เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(2) ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเนื่องจาก Cross default (ผิดนัดไขว้)
(3) ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic stay)
(4) ผู้ออกตราสารหนี้ถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาลล้มละลายรับคำฟ้องไว้แล้ว
DNP Default not related to payment The Event of Default under the terms and conditions of the bond has occurred because the issuer has failed to comply with covenants or provisions stipulated in the terms and conditions of the bond other than the default according to the criteria for posting sign DP, FP or FPG มีเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดตามหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย DP หรือ FP หรือ FPG
เครื่องหมายที่แสดงสถานะตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้ (signs designated for debt restructuring)
RS Restructure The debt restructuring or changing redemption date or maturity date of the debt securities has been approved by the resolution of the bondholders' meeting. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ แก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนตราสารหนี้ หรือวันครบกำหนดชำระเงิน
REH Rehabilitation The issuer is under business rehabilitation plan approved by the Bankruptcy Court. ผู้ออกตราสารหนี้อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
BANKRUPT Bankruptcy The issuer has been adjudged bankrupt by the Bankruptcy Court. ศาลล้มละลายพิพากษาให้ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย
Disclaimer :
Thai Bond Market Association (“ThaiBMA”) publishes all signs and data appeared on this part of ThaiBMA’s websites which are for general information purposes only. ThaiBMA does not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity as well as facilitates the users to access or use of the signs and information displayed on ThaiBMA's websites (“Users”). By accessing or using the signs and data, Users have read, understood, accepted and fully consented to this disclaimer as follows:
1. ThaiBMA uses reasonable efforts to publish the signs which referred to important events related to debt securities only. ThaiBMA makes no warranty, expressed or implied; representation; or guarantee as to the content, sequence, currency, accuracy, timeliness, completeness or merchantability of the signs and data provided or the fitness for a particular purpose.
2. The signs and data appearing on this part of ThaiBMA’s websites do not constitute, and shall not be construed as, any form of specific advice or recommendation, and shall not be relied upon in lieu of appropriate professional advice, whether legal, financial, tax, accounting or any other respect. The Users are recommended to exercise their own skill and judgment when considering investment decisions or taking action based on the signs or data provided and seek appropriate professional advice before making any specific or other decisions.
3. ThaiBMA accepts no liability for any action taken or decision made by Users through reliance upon such signs and/or data.
ข้อจำกัดความรับผิด :
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) จัดทำเครื่องหมายและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสมาคม (“ผู้ใช้บริการ”) โดยการเข้าถึงหรือการเข้าใช้เครื่องหมายและข้อมูล ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อจำกัดความรับผิดดังนี้
1. สมาคมได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดทำการขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เท่านั้น สมาคมไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงเนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ หรือความสามารถเชิงพาณิชย์ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งานของเครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏ
2. เครื่องหมายและข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้ของเว็บไซต์สมาคม จะไม่ถูกตีความว่าเป็นรูปแบบของคำแนะนำใด ๆ และจะไม่ถูกใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านภาษี ด้านบัญชี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการควรใช้ทักษะและวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจลงทุนหรือดำเนินการตามเครื่องหมายหรือข้อมูลและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน
3. สมาคมไม่รับผิดต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือในเครื่องหมายและ/หรือข้อมูลดังกล่าว