About ThaiBMA

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการเงิน เข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้