About ThaiBMA

คณะที่ปรึกษาด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังจากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบและร่วมหารือเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ไทย