About ThaiBMA

ThaiBMA จัดประชุมอนุกรรมการชุดย่อยพิจารณาจัดทำข้อเสนอมาตรฐานข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือตราสารหนี้ ครั้งที่ 1/2560