About ThaiBMA

ภาพบรรยากาศการชี้แจงรับฟังความคิดเห็น เรื่องการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะสั้นผ่านระบบ IPOS ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)