การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฏระเบียบในตลาดตราสารหนี้ (Bond Regulatory Updates 2016)