หลักสูตร "การบริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น" รุ่นที่ 6